Голубкін Юрій Олексійович

 

Кафедра на facebook

golubkin

(05.04.1941–14.09.2010)

Народився в м. Москва в родині військовослужбовця. В 1960–1964 pp. навчався у Львівському університеті, в 1965 р. закінчив Харківський університет. Працював учителем історії в середній школі м. Кіровська (Луганська область), служив у Радянській Армії, після демобілізації – учитель у харківській спецшколі.

Із 1970 р. – викладач, старший викладач кафедри історії середніх віків. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію «Общественно-политические взгляды и позиция Мартина Лютера во время второго периода раннебуржуазной революции в Германии (1521–1524 гг.)» (ХДУ ім. О. М. Горького, науковий керівник – проф. А. П. Ковалівський).

У 1975–1977 pp. – старший викладач кафедри історії середніх віків та історіографії, з 1977 р. – старший викладач, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського університету (затверджений у званні в 1984 p.). Останні роки життя був на посаді професора. Викладав загальний курс історії середніх віків і спецкурси «Історіографія історії середніх віків», «Реформація в Німеччині», «Німецький гуманізм», «Медієвістика в Харківському університеті» та ін., паралельно читав курс історії середніх віків у Харківському педагогічному інституті ім. Г. С. Сковороди.

Опублікував понад 80 наукових, науково-популярних, і методичних праць. Виступав як перекладач з німецької мови (твори Мартіна Лютера та ін.). Декілька років виконував обов’язки відповідального секретаря «Вестника Харьковского университета» (серия «История»). Був членом спеціалізованої ради факультету. У 1993–1994 pp. стажувався у Всесвітній Лютеранській Федерації (м. Ерланген, ФРН).

Під керівництвом Ю. О. Голубкіна захищено 3 кандидатські дисертації.

Основні друковані праці

  1. Problem Reformaji і Woiny chlopskiej w niemczech w radzieckiej historiografii ostatniego trzydziestolecia / J. A. Golubkin, S. I. Bajew // Studia Historica slavo-germanica. – 1987 (1991). – T. 16. – S. 217–233.
  2. Лютер M. Время молчания прошло: избр. произведения, 1520–1526 гг. / Мартин Лютер ; пер. с нем., ист.-биогр. очерк и коммент. Ю. А. Голубкина. – 2-е изд. – Xарьков: Око, 1994. – 349 с.
  3. Хорошего держитесь: Церкви и религиозные объединения в Российской державе. Советском Союзе и независимых государствах, возникших после его распада / пер. Ю. А. Голубкин; ред.-подгот. Г. Чернер [и др.]. – Xарьков: Фолио ; Майдан, 1999. – 487 с.
  4. Лютер М. Жить и возвещать дела Господни / Мартин Лютер ; сост., пер. с нем., предисл., послесл., коммент. Ю. А. Голубкина. – X.: Майдан, 2001. – 491 с.
  5. Первые визитации в курфюршестве Саксонском // Вісник Харківського університету. – 2002. – № 566: Історія. – Вип. 34. – С. 64–72.
  6. Мартин Лютер: жизнь и дело реформатора // Віра і Розум. – 2004. – № 5. – С. 287–309.
  7. На шляху до суверенної територіальної Євангелічної Церкви в курфюршестві Саксонському // Вісн. Чернігів. пед. ун-ту. – 2004. – Вип. 27. – С. 9–12.
  8. Классики теологии. Эпоха Реформации и Контрреформации / Cост. нем. изд. Г. Фрис, Г. Кречмар; пер. с нем. Ю. А. Голубкина. – Xарьков: Майдан, 2005. – 246 с.
  9. Дискуссия о «раннем» Лютере и его «озарении в башне» // Харківський історіографічний збірник. – 2008. – Вип. 9. – С. 144–153.
  10. Вклад Мартина Лютера в создание немецких духовных песен // Вісник Харківського університету. – 2010. – № 908: Сер.: Історія. – Вип. 42. – С. 272–280.

Література про нього

Голубкин Юрий Алексеевич. Исследования о Мартине Лютере : Статьи и воспоминания / Сост. А. Н. Токарев, С. А. Кариков; отв. ред. С. Б. Сорочан. – X.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011 – 192 с.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.