Селевко Ю. П. Соціально-правове та майнове становище жінок у Римській Республіці (V–I ст. до н. е.)

 

Кафедра на facebook

28 жовтня 2011 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, площа Свободи, 4, аудиторія V–58 відбувся захист дисертації Селевко Юлії Петрівни «Соціально-правове та майнове становище жінок у Римській Республіці (V–I ст. до н. е.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

ХАРКІВСЬКИИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. КАРАЗІНА

СЕЛЕВКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

УДК 347.156 (37)-«05-01»

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ТА МАЙНОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНОК
У РИМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (V–І ст. до н.е.)

Спеціальність 07.00.02 — всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Харків – 2011

Дисертацією є ;рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник

кандидат історичних наук, доцент Мартем’янов Олексій Павлович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Офіційні опоненти

доктор історичних наук, професор Петрова Елеонора Борисівна, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків;

кандидат історичних наук, Нефедов Костянтин Юрійович, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доцент кафедри документознавства.

З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, площа Свободи, 4).

АНОТАЦІЯ

Селевко Ю.П. Соціально-правове та майнове становище жінок у Римській Республіці (V–І ст. до н.е).Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Харківський національний університет.імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2011.

Дисертація присвячена дослідженню соціально-правового та майнового становища римських жінок в епоху Республіки. Статус римлянок характеризується не тільки з погляду правових, але й моральних норм. У роботі обґрунтовується уявлення про істотний вплив на становище римлянок ролей, які вони відігравали в сім’ї. Розглянуті основні сімейні ролі жінок – дочки, дружини, матері, показаний їхній вплив на обсяг прав та обов’язків жінок.

Автор підкреслює, що становище римлянки протягом Республіки змінювалося під впливом політичних, соціально-економічних та ідеологічних змін у римському суспільстві. У дисертації проаналізовано майновий стан римських жінок та його вплив на підвищення їхнього авторитету в сім’ї. Розглянуто форми політичної та релігійної діяльності римлянок. Указано на те, що участь в релігійній діяльності відігравала важливу роль у житті римських жінок, дозволяючи їм залучатися до життя громади. Показано компенсаторну функцію дозвілля в житті римлянок.

Ключові слова: pater familias, матрона, шлюб cum manu та sine manu, Римська Республіка, сім’я, релігія.

АННОТАЦИЯ

Селевко Ю.П. Социально-правовое и имущественное положение женщин в Римской Республике (V–І вв. до н.э).Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2011.

В диссертации на основе изучения широкого круга источников и литературы исследуется социально-правовое и имущественное положение римских гражданок в эпоху Республики. В работе отмечается, что положение женщины определялось не только правовыми, но и моральными нормами, а объем прав и обязанностей римлянок зависел от роли, выполняемой ими в семье. Подчеркивается, что главными для женщин эпохи Республики считались роли дочери, жены, матери.

Автор отмечает, что положение римских женщин не оставалось неизменным на протяжении Римской Республики, а трансформировалось под влиянием политических, социально-экономических, идеологических изменений самою римского общества. В диссертации рассматривается положение полноправных римлянок в роли дочери, жены, матери, показано влияние форм брака на семейное положение женщин. Статус дочерей в семье был подвластным и бесправным, их роль в экономической и политической жизни государства была незначительной. Но, в то же время, они занимали важное место в межличностных отношениях членов семьи, имели свою определенную роль в религиозной жизни общины. В свою очередь, жены и матери, были более самостоятельными, автономными фигурами в семье, особенно в «свободном браке». Их вклад в экономическую жизнь общины был более значительным, а после смерти мужа и отца фамилии, жены и матери вообще становились практически независимыми в имущественных вопросах. Жены и матери играли более значительную роль в политической жизни государства, по сравнению с дочерьми, проявляя свою волю или непосредственно, или через посредников — родственников-политиков. Религиозная жизнь римской общины была немыслима без участия женщин, они играли в ней вполне самостоятельную, хотя и второстепенную роль. Показана компенсаторная функция досуга в жизни римских женщин.

Подчеркивается, что наиболее приемлемым жизненным сценарием для женщины в эпоху Ранней Республики римляне считали брак и материнство, и именно для выполнения этих функций они воспитывали своих дочерей. Однако к концу Республики материнство как обязательный атрибут идеального образа женщины начинает терять свою значимость и на первый план выходит роль жены, в которой теперь видят подругу и спутницу в радостные и печальные моменты жизни. Это изменение взглядов на предназначение женщины проявилось и в воспитании, и в образовании юных римлянок, которых стали готовить не только для выполнения семейных функций, но и более активного участия в хозяйственно-экономической жизни Древнего Рима.

Ключевые слова: pater familias, матрона, брак cum manu и sine manu, Римская Республика, семья, религия.

ANNOTATION

Selevko J.P. Socio-legal and Property Status of Roman Women in the Roman Republic (the 5th – 1st Centuries ВС).Manuscript.

The thesis for a candidate degree in historical sciences by speciality 07.00.02. -World history. – V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2011.

The dissertation is aimed to investigate the socio-legal and property status of women in the Roman Republic. The status of Roman women is characterized not only legal but also moral norms. In the paper it is reaffirmed the idea of substantial influence of the family roles on the status of Roman women. The main family roles -roles of daughter, wife, mother — are studied, and their influence on the size of rights and duties of women is shown.

The author emphasizes that the status of Roman women during the Roman Republic is changed under influence of political, socio-economic and ideological modifications in the Roman society. In the dissertation the property status of Roman women and its impact on improving their authority in the family are analyzed. Different forms of political and religious activities of Roman women are described. It is indicated that participation in religious life has played an important role in the lives of Roman women, allowing them to join the community. A compensatory function of leisure in the lives of Roman women is shown.

Keywords: pater familias, matron, marriage cum manu, marriage sine manu, the Roman Republic, family, religion.

РОБОТИ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Селевко Ю.П. Положення римської жінки в період пізньої республіки (II–І ст. до н.е.) / Ю.П. Селевко // Зб. наук, праць Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія «Історія та географія». – Харків: «ОВС», 2002. – Вип. 11. – С 100–104;
  2. Селевко Ю.П. Отношение к семье в римском обществе в І–II вв. н.э. / Ю.П. Селевко // Вісник Харківського національного університету. – 2003. – № 594: Історія. – Вип. 35. – С 44–52;
  3. Селевко Ю.П. Женщина в политическом пространстве общества: на примере Древнего Рима / Ю.П. Селевко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті»: Тези доповідей наукової конференції (Харків, 24–26 квітня 2003 p.). – Харків, 2003. – С 245–247;
  4. Селевко Ю.П. Женщина и система ценностей в Римской республике / Ю.П. Селевко // Вісник Харківського національного університету. – 2004. – № 633: Історія. – Вип. 36. – С 198–205;
  5. Селевко Ю.П. Значение приданого в жизни римлянки в эпоху Поздней республики / Ю.П. Селевко // Вісник Харківського національного університету. – 2006. – № 728: Історія. – Вип. 38. – С 124–133;
  6. Селевко Ю. П. Новые тенденции в образовании женщин в эпоху Поздней Республики / Ю.П. Селевко // Классическая и византийская традиция, 2009. Материалы III международного научного семинара молодых ученых, аспирантов, студентов, (1-2 октября 2009 г). – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. – С. 74–76;
  7. Селевко Ю.П. Роль религии в жизни римлянки в Поздней республике / Ю.П. Селевко // Вісник Харківського національного університету. – 2010. –№ 908: Історія. – Вил. 42. – С 60–69;
  8. Селевко Ю.П. Тендерные стереотипы в сознании древних римлян / Ю.П. Селевко // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 p.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С 308–309.

Завантажити автореферат

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.