Домановський А. М. Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV-IX ст.

 

Кафедра на facebook

23 березня 2007 р. о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, аудиторія V-58 відбувся захист дисертації Домановського Андрія Миколайовича «Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV-IX ст.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна

ДОМАНОВСЬКИЙ Андрій Миколайович

УДК 94:[336.711.65+339](100) “05/08”

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ У ВІЗАНТІЇ IV – IX ст.

Спеціальність – 07.00.02 – всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор СОРОЧАН Сергій Борисович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор БОЛГОВ Микола Миколайович, Бєлгородський державний університет, м. Бєлгород, Російська Федерація, завідувач кафедри всесвітньої історії;

кандидат історичних наук, доцент ЛИМАН Сергій Іванович, Харківська державна академія культури, доцент кафедри історії України та музеєзнавства.

Провідна установа – Львівський національний університетімені Івана Франка, кафедра історії середніх віків та візантиністики, м. Львів, Міністерство освіти і науки України.

З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61077, м. Харків, площа Свободи, 4).

АНОТАЦІЯ

Домановський А. М. Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV-IX ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2007.

У дисертації на основі вивчення широкого комплексу джерел та наукової літератури аналізується державний контроль та регулювання торгівлі у Візантійській імперії IV-IX ст. Показано, що основним завданням візантійського уряду в плані регулювання зовнішньої торгівлі було бажання вигідно отримувати високоліквідні східні товари. При цьому не здійснювалося жодних спроб державної організації посередницької зовнішньої торгівлі з метою отримання комерційного прибутку.

Доведено, що відсутність у імперському адміністративному апараті спеціальних відомств, діяльність яких була б спрямована на забезпечення контролю та регулювання торгівлі – наслідок перманентного превалювання політики над економікою. Окремі “спеціалізовані” чиновники (відомство епарха міста Константинополя, коммеркіарії, авідики тощо) були рідкістю, й сфера їхньої діяльності торкалася переважно важливої у політичному плані зовнішньої торгівлі.

Відзначено, що важливим засобом регулювання внутрішньої торгівлі була податкова система. Показано, що податкові реформи Анастасія І (491-518 рр.) в 498 р. та Константина V (741-775 рр.) в 767 р. мали на меті запустити або інтенсифікувати функціонування ринкових механізмів.

У цілому особливості, принципи, завдання державного регулювання торгівлі у Візантії були викликані специфічними характеристиками комерційного обміну будь-яких докапіталістичних суспільств, в яких торгівля переважно обслуговувала споживчі функції. Втручання з боку держави лише посилювало ці особливості й запобігало появі в усталеній економічній системі ранньосередньовічної Візантії можливостей для розширеного виробництва.

Ключові слова: Візантія, економіка, торгівля, держава, адміністрація, контроль, регулювання.

АННОТАЦИЯ

Домановский А. Н. Государственный контроль и регулирование торговли в Византии IV-IX вв. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Всеобщая история. – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков, 2007.

В диссертации на основе изучения широкого комплекса источников и научной литературы анализируется государственный контроль и регулирование торговли в Византийской империи IV-IX вв. Показано, что основной задачей византийского правительства на протяжении IV-IX вв. в плане регулирования внешней торговли было стремление выгодно получать высоколиквидные восточные товары. При этом никаких попыток государственной организации торговли с целью извлечения коммерческой прибыли не предпринималось, и перепродажа восточных товаров на Запад и Север не являлась целью правительства. В итоге Византия не извлекала никакой коммерческой выгоды из своего геополитического положения, а импорт в торговле значительно превосходил экспорт.

Доказано, что отсутствие в имперском административном аппарате специальных ведомств, деятельность которых была направлена на обеспечение контроля и регулирования торговли, стало следствием преобладания политики над экономикой. Отдельные “специализированные” чиновники были редкостью, и сфера их деятельности затрагивала преимущественно важную в политическом отношении иноземную торговлю. Из таких управленцев выделяются комиты коммеркия IV-VI вв., коммеркиарии VI-IX вв., комиты (архонты) проливов и авидики. Единственным ведомством, на которое было возложено комплексное регулирование коммерческой деятельности был секрет эпарха города Константинополя.

В работе отмечено, что важнейшим средством регулирования внутренней торговли стала налоговая система. Показано, что налоговые реформы Анастасия I (491-518) в 498 г. и Константина V (741-775) в 767 г. преследовали важнейшую экономическую цель – запустить или интенсифицировать функционирование рыночных механизмов. В диссертации прослежен осуществленный византийским правительством отказ от директивного регулирования образования цен на продовольственные товары, проводившегося без учета основных экономических законов, в том числе и закона стоимости. На основании данных Книги Эпарха реконструирован механизм регулирования ценообразования посредством нормирования максимальных ставок прибыли торговавших в розницу торгово-ремесленных объединений. В итоге в диссертационном исследовании обоснована гипотеза о постепенном переходе от командно-административной экономики к саморегулирующемуся рынку, который был способен обеспечить экономическое равновесие при минимальном вмешательстве со стороны правительства. Государство создавало институциональную среду для функционирования свободного рынка, ограничивало его деятельность, но не стремилось господствовать над ним.

В целом особенности, принципы задачи государственного регулирования торговли в Византии были вызваны специфическими характеристиками коммерческого обмена любых докапиталистических обществ, в которых торговля выполняла главным образом обслуживающе-потребительские функции. Вмешательство со стороны государства лишь усугубляло эти особенности и предотвращало появление в экономической системе возможностей расширенного производства. Государственное регулирование и регламентация ставок прибыли, с одной стороны, поддерживали успешное самодостаточное функционирование византийской экономики как замкнутой самодостаточной системы, с другой – тормозили развитие производства и торговли, превращая их в типичную для средневековья корпоративную деятельность, лишенную внутреннего потенциала для развития и конкурентной борьбы в рамках более широкой системы средиземноморской экономики.

Ключевые слова: Византия, экономика, торговля, государство, администрация, контроль, регулирование.

ANNOTATION

Domanovsky A. M. The State Control and Regulation of Trade in Byzantium during IV-IX Centuries. – Manuscript.

Dissertation for the candidate degree of the Historical Sciences by specialty 07.00.02 – World history. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2007.

In the dissertation on the basis of studying a wide complex of sources and the scientific literature the state control and regulation of trade over Byzantine empire IV-IX centuries is analyzed. The author emphasizes, that the primary goal of the Byzantine government during IV-IX centuries on regulation of foreign trade was aspirating for receiving expensive east goods under favorable conditions. Thus any attempts of the state organization of trade with the purpose of extraction of commercial profit were not undertaken.

It is proved, that the absence in the imperial administrative device of special departments, which activity has been directed on guaranteeing of the control and regulation of trade, became consequence of prevalence of politics above economy. Separate “specialized” officials (department of the Eparch of the City, kommerkiarios, abydikos and other) were a rarity, and the sphere of their activity touched only overseas trade. It is noted, that the major means of regulation of domestic trade became tax system. Anastasius’s I (491-518) tax reforms in 498 and Constantine’s V (741-775) in 767 had the major economic target – to start or intensify functioning market mechanisms.

As a whole, features, principles and tasks of state regulation of trade in Byzantium were caused by specific characteristics of commercial exchange of any pre-capitalistic societies, where trade carried out mainly attendant-consumer functions. Intervention from the state only aggravated these features and prevented occurrence in economic system of opportunities for expanded manufacture.

Key words: Byzantium, economy, the state, administration, the control, regulation, trade.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:

1. Домановский А. Н. Опыт периодизации эволюции должности префекта города Рима // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2000. – № 456. – Ч.1. – С. 318-320.

2. Домановський А. М. Сторінка з історії харківської візантиністки (про спробу перекладу “Книги Епарха” в Харківському університеті) // Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу: Харківський історіографічний збірник. – Харків, 2002. – С. 101-106.

3. Домановский А. Н. Частная акция или государственная политика? О регулировании болгаро-византийской торговли в 894 г. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2004. – № 633: Історія. – Вип. 36. – С. 158-168.

4. Домановський А. М. Причини нечисленності знахідок візантійських монет на території Давньої Русі ІХ – Х ст.: погляд з Візантії // Древности–2004. – Харьков, 2004. – С. 70-75.

5. Домановский А. Н. Г. Н. Лозовик и освещение проблем государственного регулирования внешней торговли в ранней Византии // Античная древность и средние века. – Вып. 35. – 2004. – С. 265-278.

6. Domanovsky A. Early Medieval Byzantium: through the Centuries with the Market // Byzantinoslavica. – 2004. – T. 62. – P. 311-314.

7. Домановский А. Н. О зонах кондоминатного управления на границах Византии IV – IX вв.: аспект государственного регулирования внешней торговли // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – № 701: Історія. – Вип. 37. – С. 127-138.

8. Домановський А. М. До локалізації місця збору мита з давньоруських купців (за даними Ібн Хордадбеха та Ібн ал-Факіха) // Український історичний збірник. – К., 2005. – Вип. 8. – С. 9-17.

9. Домановський А. М. Тритомна історія візантійської економіки // Древности-2005. – Харьков, 2005. – С. 332-350.

10. Домановський А. М. Окремі елементи зовнішньоторговельної політики візантійського уряду та рання історія Давньоруської держави // Археологія. – 2005. – № 2. – С. 34-46.

11. Домановский А. Н. О функциях византийских коммеркиариев VII – IX вв. по надзору за торговлей // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – 2006. – Вип. 34. – Серія: Історичні науки. – № 4. – С. 26-30.

12. Домановский А. Н. О регулировании торговли продовольствием в Константинополе согласно Книге Эпарха (опыт реконструирующего моделирования элементов управленческого процесса) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків, 2001. – Вип. 5. – С. 37-46.

13. Домановский А. Н. Косвенное регулирование оптовой торговли продовольствием в Византии VIII – X вв.: некоторые аспекты социальной политики // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків, 2003. – Вип. 6. – С. 14-21.

14. Домановський А. М. Податкова реформа 767 року Константина V Копроніма та державне регулювання торгівлі продовольством // Південний архів. – Філологічні науки. – Вип. 22. – Херсон, 2003. – С. 36-41.

15. Домановський А. М., Домановська М. Є. Рецепція візантійських адміністративних структур у Давньоруській державі (постановка питання на прикладі посади столичного міського голови) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків, 2004. – С. 13-25.

16. Домановский А. Н. Государство и оптовая торговля продовольствием в Византии VIII – X вв.: скрытые механизмы социальной политики // Проблемы истории и археологии Украины: материалы научн. конф. – Харьков, 2001. – С. 92-93.

17. Домановський А. М. Ранньовізантійські ексагії: засоби “непрямого регулювання” процесу зважування // Археологія та етнологія Східної Європи. – Т. 3. – Одеса, 2002. – С. 146-148.

18. Домановский А. Н. О значении слова “купля” в русско-византийских торговых договорах Х в. // Русский язык: исторические судьбы и современность: II Международный конгресс исследователей русского языка. – М., 2004. – С. 46-47.

19. Домановский А. Н. Государственный контроль за иноземными торговцами в пределах Византийской империи в IV – VI вв. // Россия-Крым-Балканы: диалог культур: Науч. докл. междунар. конф. – Екатеринбург, 2004. – С. 49-54.

20. Домановский А. Н. К легенде о появлении шелководства в Византии и о византийско-персидском торговом соперничестве // Ломоносов-2005. Сборник трудов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Т. 1. – М., 2005. – С. 294-297.

21. Домановський А. М. Візантійське місто, що перепиняє шлях кораблям русів: Херсон чи Ієрон? (до інтерпретації даних ал-Масуді) // Боспорские чтения. – Вып. 6. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Периоды дестабилизаций, катастроф. – Керчь, 2005. – С. 82-86.

22. Домановський А. М. Візантійське місто Авідос на торгівельних шляхах руських мореплавців Х ст. (історичний та історіографічний аспект) // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доп. міжнар. конф. – К., 2005. – С. 28-31.

23. Домановский А. Н. К вопросу о существовании аналогов константинопольского эпарха города в провинциальных городах империи (VIII – IX вв.) // Боспорские чтения. – Вып. 7. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Oikos. – Керчь, 2006. – С. 92-97.

24. Домановский А. Н. О некоторых аспектах механизма функционирования печатей византийских коммеркиариев VII – IX вв. // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы ІII Судакской международной научной конференции. – К.; Судак, 2006. – Т. 2. – С. 113-117.

Завантажити автореферат

 

1 Comments

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.