Сорочан К. С. Продовольство, сировина і реміснича продукція у Візантії IV–IX ст.: професійна спеціалізація у виробництві та торгівлі

 

Кафедра на facebook

13 березня 2015 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, аудиторія V–58 відбувся захист дисертації Сорочан Катерини Сергіївни «Продовольство, сировина і реміснича продукція у Візантії IVIX ст.: професійна спеціалізація у виробництві та торгівлі», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА

СОРОЧАН КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

УДК 94(100) «03/1453»:338.43/.45

ПРОДОВОЛЬСТВО, СИРОВИНА І РЕМІСНИЧА ПРОДУКЦІЯ У ВІЗАНТІЇ IV – IX ст.:
ПРОФЕСІЙНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ У ВИРОБНИЦТВІ ТА ТОРГІВЛІ

Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Харків – 2015

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Сергєєв Іван Павлович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор Могаричев Юрій Миронович, Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти, професор кафедри економіки та управління освітою;

кандидат історичних наук Михаліцин Павло Євгенійович, Київська Духовна академія і семінарія УПЦ, Харківська Духовна семінарія УПЦ, викладач.

З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4.

АНОТАЦІЯ

Сорочан К. С. Продовольство, сировина і реміснича продукція у Візантії IVIX ст.: професійна спеціалізація у виробництві та торгівлі. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Дисертація присвячена комплексному дослідженню номенклатури основних – продовольчих, сировинних, ремісничих товарів візантійської торгівлі IV–IX ст. і відповідної спеціалізації торгово-ремісничої діяльності. В ній з’ясоване термінологічне позначення різних категорій продукції, номенклатури товарів; виділені і систематизовані їхні головні, провідні групи, які домінували в аграрному, промисловому, ремісничому виробництві та обміні; визначені спеціальності, їхній характер і ступінь спеціалізації, поділу праці в галузі торгівлі продовольством, сировиною і ремісничими виробами.

Дослідження показало, що підприємництво, комерція у Візантії могли переживати стагнацію, в деяких галузях навіть нетривалий спад, особливо наприкінці VII – першій половині VIII ст., але вони ніколи не зникали. Скорочення спеціалізації після VII ст. відбулося, але воно було незначним. Це ослаблення не прийняло абсолютний характер і частково компенсувалося перерозподілом функцій між спеціалістами. З іншого боку, відбулося поглиблення спеціалізації в галузі поставки сировини для шовкоткацтва, стали розвиватися свічкова справа й миловаріння. В цілому, торгово-реміснича диференціація продовжувала триматися в ранньосередньовічній Візантії на вельми високому рівні, який не поступався рівню пізньовізантійского періоду або станові ремесла і торгівлі Західної Європи в період розвиненого середньовіччя.

Ключові слова: Візантія, економіка, торгівля, товари, продовольство, сировина, ремісничі вироби, професії.

АННОТАЦИЯ

Сорочан Е. С. Продовольствие, сырье и ремесленная продукция в Византии IVIX вв.: профессиональная специализация в производстве и торговле. – Рукопись

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Диссертация посвящена комплексному исследованию номенклатуры основных – продовольственных, сырьевых, ремесленных товаров византийской торговли IV–IX вв. и соответствующей специализации торгово-ремесленной деятельности. В ней выяснено терминологическое обозначение разных категорий продукции, номенклатуры товаров; выделены и систематизированы их главные, ведущие группы, доминировавшие в аграрном, промысловом, ремесленном производстве и обмене; определены специальности, их характер и степень специализации, разделения труда в области торговли продовольствием, сырьем и ремесленными изделиями.

Среди предметов византийской торговли лидировали зерно-продовольственные товары, велико было значение различных видов сырья, но ремесленные изделия при этом составляли не менее трети сферы обращения. Доминирующими являлись предметы первой необходимости, продовольственные товары, которых насчитывается свыше 150 наименований. С ними было связано около 67 направлений торгово-ремесленной, рыночной деятельности. Причем меньшая их часть (20 специальностей) имела исключительно торговый характер.

Источники позволяют установить около 65 наименований видов сырья и материалов, необходимых в самых разных областях ремесла и в быту. Примерно 50 направлений хозяйственной деятельности было связано со специальностями, занятыми производством, заготовкой или обработкой сырья. Исключительно торговыми здесь являлись лишь пять профессий.

Наибольшее количество византийских товаров (около 411 наименований) представляла сфера ремесла. При этом в торгово-ремесленном производстве Византии, связанном с изготовлением и торговлей ремесленными изделиями, насчитывалось не менее 160 специальностей. При оценке характера ремесленной специализации обращает внимание, что среди этого количества лишь 18 специальностей были преимущественно торговые, связанные со скупкой и перепродажей готовой продукции.

Исследование показало, что предпринимательство, торговля в Византии могли переживать стагнацию, в некоторых областях – даже непродолжительный спад, особенно в конце VII – первой половине VIII вв., но они никогда не исчезали. Сокращение специализации после VII в. произошло, но было незначительным. Можно говорить об ослаблении со временем специализации в торговле мясом, колбасами, мясными и кондитерскими изделиями, льном, льняной пряжею, шерстью, необработанными шкурами, кожами. Свертывание специализации наблюдалось у меховщиков. После VII в. ничего не известно о профессиях изготовителей венков, бинтов, хотя теоретически они должны были быть. Исчезли специализированные торговцы красками, мастера по обработке драгоценных камней. Но это ослабление не приняло абсолютный характер и отчасти компенсировалось перераспределением функций между специалистами. С другой стороны, произошло углубление специализации в области поставки сырья для шелкоткачества, стали развиваться новые отрасли – свечное дело и мыловарение. В целом, торгово-ремесленная дифференциация продолжала держаться в раннесредневековой Византии на весьма высоком уровне, не уступавшем уроню поздневизантийского периода или состоянию ремесла и торговли Западной Европы в период развитого средневековья.

Ключевые слова: Византия, экономика, торговля, товары, продовольствие, сырье, ремесленные изделия, профессии.

ABSTRACT

Sorochan К. The food, raw materials, and craft products in Byzantium 4–9th centuries: professional specialization in production and trade. – Manuscript

Thesis for a Candidate degree in History, speciality 07.00.02 – World History. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2014

The thesis is devoted to comprehensive research of market nomenclature – the main food, raw materials, handicraft goods of Byzantine trade in 4–9th centuries and also to research of trade and craft activities specialization. The terminological designation of different categories of products, range of goods was determined; their main groups, that dominated in agricultural, handicraft production and exchange, were identified and described systematically; professions, their nature and degree of specialization, labor division in trade field of foodstuffs, raw materials and craft products were defined.

The study found out that entrepreneurship, commerce in Byzantium could stagnate, in some areas they could even have a short decline, especially at the end of the first half of 7–8th cent., but they never disappeared. After the 7th century the reduction of specialization happened but it was insignificant. This weakening has not taken an absolute character and partly was compensated by the redistribution of functions between specialists. On the other hand, there has been increasing of specialization in supplying of raw materials for silk weaving; the candle and soap making business began to develop. In general, the trade and craft differentiation in early medieval Byzantium continued to stay at rather high level, which was not inferior to the late Byzantine period or to the position crafts and trade in Western Europe during the High Middle Ages.

Key words: Byzantium, economy, trade, goods, foodstuffs, raw materials, craft products, professions.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ З ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в спеціалізованих наукових виданнях України та іноземних держав:

 1. Сорочан Е. С. О специализации в торговле древесиной в Византии IV–IXвв. / Е. С. Сорочан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – Вип. 10. – С 49–55.
 2. Сорочан Е. С. О терминологии и профессиональной специализации в области торговли домашним скотом в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. -Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – Вип. 11. – С 64–72.
 3. Сорочан Е. О благовониях, парфюмерии, лекарствах и красителях как ремесленной продукции и их специализации в Византии IV–IX вв. / Е. Сорочан // Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – Вип. 12. – С 52–60.
 4. Сорочан Е. О специализации в сфере производства и торговли кожаными изделиями и обувью в Византии IV–IX вв. / Е. Сорочан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С 35–40.
 5. Сорочан Е. Об изделиях из стекла как предмете ремесла и торговли в Византии в IV–IX вв. / Е. Сорочан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. – X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 14. – С 53–61.
 6. Сорочан Е. С. О керамических изделиях как ремесленной продукции и их специализации в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Дриновський збірник. Дриновский сборник. – Харьков; София: Академическое издательство имени проф. Марина Дринова, 2012. – Т. 5. – С. 214–222.
 7. Сорочан К. О специях как элементе повседневной ромейской кухни / К. Сорочан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. – X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 15. – С 31–38.
 8. Сорочан К. С. Про культові речі як предмет торгівлі у Візантії в IV–IX ст. / К. С. Сорочан // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: П. П. «Медобори 2006», 2012. – Т. 22: На пошану професора П. С Лаптіна. – С. 422–429.
 9. Сорочан К. С. Про ювелірів та їхню спеціалізацію в Візантії IV–IX ст. / К. С. Сорочан // Археологія. – К., 2013. – № 1. – С. 85–96.
 10. Сорочан Е. Византийские пряности как элемент повседневной ромейской кухни / Е. Сорочан // Научные ведомости Белгородского государственного университета: История, политология, экономика, информатика. – Белгород: НИУ «БелГУ», 2013. №8(151). – Вып. 26. – С. 34–40.
 11. Сорочан Е. С. Изделия из металла в Византии IV-IX вв. как ремесленная продукция: специализация производства и торговли (на примере византийского Крыма и других провинций империи) / Е. С. Сорочан // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. – М., 2014. – № 1: Город: история и культура. – С. 252–270.

Статті у збірниках наукових робіт, матеріали і тези конференцій:

 1. Сорочан Е. С. О торговле древесиной как предмете специализации в Византии IV–IX вв. / E. С. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки). Матеріали 60-ї міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – С 288–289.
 2. Сорочан Е. С. О шкурах и кожах как предмете сырьевого рынка и торговой специализации в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Кондаковские чтения П. Проблемы культурно-исторических эпох. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. – С. 266–269.
 3. Сорочан Е. С. О специализации в торговле домашним скотом в Византии в IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФЛП «Фридман А. С», 2008. – Вып. 8. – С. 351–357.
 4. Сорочан Е. С. О терминологии и профессиональной специализации в области торговли домашним скотом в Византии IV–IX вв./ Е. С. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 61-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Харків: Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С 271–272.
 5. Сорочан Е. С. Византийский «хлеб насущный» / Е. С. Сорочан // Классическая и византийская традиция. 2008: Материалы II Международного научного семинара молодых ученых, аспирантов, студентов. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. – С. 80–107.
 6. Сорочан Е. О керамических изделиях как ремесленной продукции и ее специализации в Византии IV–IX вв./ Е. Сорочан // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали VII Міжнародної студентської наукової археологічної конференції / Інститут археології НАН України, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Інститут археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя. – Чернігів: Сіверянська думка, 2009. – С 194–195.
 7. Сорочан Е. К вопросу о византийском термине мирепс (о myrepsos) / Е. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Харків: ХНУ імені B. Н. Каразіна, 2009. – С. 305–306.
 8. Сорочан Е. С. О византийских плетеных изделиях IV–IX вв. / E. С. Сорочан // Классическая и византийская традиция. 2009. – Белгород, Изд-во БелГУ, 2009. – С. 158–160.
 9. Сорочан Е. С. Кожаные изделия и обувь как предмет ремесленной продукции и торговли в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2010. – С. 213–215.
 10. Сорочан Е. О специализации в сфере производства и торговли кожаными изделиями и обувью в Византии IV–IX вв. / Е. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції. – X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С 319–320.
 11. Сорочан Е. С. О культовых вещах как предмете ремесленной продукции в Византии в IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Кондаковские чтения III. Человек и эпоха: античность – Византия – Древняя Русь. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – С. 213–219.
 12. Сорочан Е. С. О мыле как предмете ремесленной продукции и торговли в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Проблемы истории и культуры средневекового общества. Тезисы докладов XXX всероссийской конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Курбатовские чтения». – Санкт-Петербург: КультИнформПресс, 2011. – С. 226–229.
 13. Сорочан Е. О пряностях как элементе повседневной ромейской кухни / Е. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 65-ї міжнародної наукової конференції. – X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 144–145.
 14. Сорочан Е. С. К проблеме светильника и свечи в свете торговли Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Классическая и византийская традиция –2012. Материалы VI Международной научной конференции. – Белгород, 2012. – C.214-219.
 15. Сорочан Е. О культовых вещах как составной части ассортимента византийской торговли IV–IX вв. / Е. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 66-ї міжнародної наукової конференції. – X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С 93–95.
 16. Сорочан Е. С. Предметы культа в жизни и торговле Византии (IV–IXвв.). / Е. С. Сорочан // «Византийская мозаика» / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Харьков: Майдан, 2013. – С. 129–138 (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 1).

Завантажити автореферат

Abstract

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.