Роменський О. О. Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті Х ст.

 

Кафедра на facebook

13 березня 2015 р. о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, аудиторія V–58 відбувся захист дисертації Роменського Олександра Олександровича «Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті Х ст.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА

РОМЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК94 (100) “097/099”: 327

РУСЬ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВІЗАНТІЇ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ Х ст.

Спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Харків – 2015

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Сорочан Сергій Борисович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук Майко Вадим Владиславович, Кримський філіал Інституту археології НАН України, заступник директора з наукової роботи;

кандидат історичних наук Гордієнко Дмитро Сергійович, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, старший науковий співробітник відділу зарубіжних джерел з історії України.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4.

АНОТАЦІЯ

Роменський О. О. Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті Х ст. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю07.00.02 – всесвітня історія. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2014.

У дисертації проведено дослідження русько-візантійських відносин в останній чверті Х ст. (976–997) – періоді, що ознаменував докорінні зміни у стосунках двох держав. Дослідження базується на різних типах та видах джерел – письмових (наративних та документальних), сфрагістичних, нумізматичних, зображальних, археологічних, висвітлено основні концепції дослідників XVIII – початку XXI ст. Проаналізовано внутрішньополітичну ситуацію у Візантії (апостасії 976–989 рр.) та їх вплив на зовнішню політику Імперії.

Визначено дату Хрисопольської битви військ Василія II та Варди Фоки як terminus ante quem оформлення союзу русів та візантійців – березень 989 р. Встановлено, що Корсунський похід князя Володимира був спричинений прагненням контролю над Балтійсько-Чорноморським шляхом «із Варяг у Греки», закріпленням прав та привілеїв верхівки русів у торгівлі й дипломатичних відносинах з Візантією. Визначено хронологію Корсунського походу, тривалість облоги Херсона з червня 987 по березень 988 р. Спростовано точку зору про порушення Візантією матримоніальної угоди з Руссю. Проаналізовано зміст та обставини укладення русько-візантійського договору, запропоновано його датування навесні-влітку 988 р. Простежено дипломатичне та політичне значення шлюбу принцеси Анни з Володимиром. Підтверджено думку про хрещення й шлюб князя у Херсоні на великій агорі, встановлено дату – на Великдень чи П’ятидесятницю 988 р. Обґрунтовано час хрещення киян між 20 липня та 1 серпня 988 р. Затримка у створенні митрополії на Русі пов’язується із церковною політикою Василія II, вакантністю Константинопольської патріаршої кафедри.

Ключові слова: Візантія, Русь, Херсон, Володимир, Корсунський похід, Василій II, візантійсько-руські відносини, Хрещення Русі, створення митрополії.

АННОТАЦИЯ

Роменский А. А. Русь во внешней политике Византии в последней четверти Х в. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков, 2014.

В диссертации исследуются русско-византийские отношения в последней четверти Х в. (976-997) – периоде, который ознаменовался кардинальными изменениями во внешней политике двух государств. Исследование базируется на различных типах и видах источников– письменных (нарративных и документальных), сфрагистических, нумизматических, изобразительных, археологических, освещены основные историографические концепции XVIII – начала XXI вв . Проанализированы внутриполитическая ситуация в Византии (апостасии 976–989 гг.) и ее влияние на внешнюю политику Империи. Предложена периодизация гражданской войны – событий 976–989 гг. в Византии: 1) 976–979 гг. – начало гражданской войны, первый апостасий Варды Склира; 2) 979–986 гг. – этап политического противостояния, подготовки нового вооруженного конфликта; 3) декабрь 986 г. – август/сентябрь 987 г. – новый виток вооруженной борьбы, временная консолидация сил Склиров и Фок; 4) август/сентябрь 987 г. – 13 апреля 989 г. – кульминация гражданской войны (апостасий Варды Фоки); 5) апрель-октябрь 989 г. – затухание гражданской ойны, поражение военной знати. Определена дата Хрисопольськой битвы войск Василия II и Варды Фоки как terminus ante quem оформления союза русов и византийцев – март 989 г.

Ключевым аспектом византийско-русских отношений этого периода следует признать момент их перехода от военного противостояния к мирному соглашению, в связи с чем особое значение приобретают причины, хронология, ход событий во время войны Руси с Византией в Юго-Западной Таврике (Корсунского похода князя Владимира). Установлено, что Корсунский поход князя Владимира был вызван стремлением контролировать Балтийско-Черноморский путь «из Варяг в Греки», закреплением прав и привилегий верхушки русов в торговле и дипломатических отношениях с Византией. В то же время не представляются обоснованными гипотезы о намерении присоединения территорий Херсона и Климата к Руси, поскольку их аннексия не отвечала возможностям, да и потребностям древнерусского государства.

Определены хронология Корсунского похода, продолжительность осады Херсона с июня 987 по март 988 г. Распостраненные в историографии датировки взятия Херсона 989 г. / до 16 декабря 988 г., основанные на интерпретации данных об «огненных столбах» и комете в «Истории» Льва Диакона, не находят подтверждения. «Огненные столбы», вероятно, были не полярным сиянием, а следствием горения газовых факелов– гидратов метана – в Черном море. Военные действия начались походом к днепровским порогам с целью противодействия печенегам, затем войско русов подошло к Херсону, используя традиционный водный маршрут. Высадившись в Стрелецкой бухте, русы расположились лагерем в 200–250 м от западных городских ворот и начали осадные действия с западного участка оборонительной стены.

Выдвинута гипотеза о тождестве Ижберна и Анастаса (двойном, языческом и христианском, именах варяга). Опровергнута точка зрения о нарушении Византией матримониального соглашения с Русью. Проанализировано содержание и обстоятельства заключения русско-византийского соглашения, предложена его датировки весной-летом 988 г. Прослежены дипломатическое и политическое значение брака принцессы Анны с Владимиром. Обосновано мнение о крещении и браке князя в Херсоне на большой агоре, установлена дата крещения – на Пасху или Пятидесятницу 988 г. Обосновано время крещения киевлян между 20 июля и 1 августа 988 г. Задержка в создании митрополии на Руси связывается с церковной политикой Василия II, вакантностью Константинопольской патриаршей кафедры.

В последней четверти Х в. произошел решающий поворот в отношениях Руси и Империи ромеев, оказавший влияние на международное положение обоих государств. Этапными событиями, приведшими к этому повороту, следует считать Корсунский поход 987–988 гг., заключение соглашения с Византией весной-летом 988 г., крещение Владимира и последующую организацию митрополии.

Ключевые слова: Византия, Русь, Херсон, Владимир, Корсунский поход, Василий II, византийско-русские отношения, Крещение Руси, создание митрополии.

ABSTRACT

Romensky O. O. Rus’ in the Foreign Policy of Byzantium in the Last Quarter of the 10th Century.– Manuscript.

A Thesis for the Academic Degree of Master of Historical Sciences, speciality 07.00.02 – World History. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2014.

The dissertation investigates the Rus’-Byzantine relations in the last quarter of the tenth century. (976–997) – the period, which was marked by cardinal changes in the foreign policy of the two states. The study is based on the different types and kinds of sources: written (narrative and documentary) ones, sfragistic, numismatic, visual, archaeological. Major historiographical concept of XVIII – beginning of XXI century are revealed. The political situation in Byzantium (apostasies of 976-989 A.D.) and its influence on the foreign policy of the Empire are analyzed. The date of the Chrisopolis battle between the troops of Basil II and Bardas Phocas as a terminus ante quem of the formation of union Rus and Byzantines is established – March 989.

Prince Vladimir Korsun campaign was caused by the desire of control over the Baltic-Black Sea route «from the Varangians to the Greeks», securing the rights and privileges of the ruling classes of Ruses in trade and diplomaticrelations with Byzantium. The chronology of Korsun campaign, the duration of the siege of Cherson from June to March 987–988 is defined. The view about an inappropriateByzantium matrimonial agreements with Rus’ is refuted. The contents and circumstances of conclusion of Rus’-Byzantine agreement pointed out. Offered its dating in the spring and summer of 988. The diplomatic and political significance of the marriage of Princess Anna with Vladimir is studied. The opinion of the baptism and marriage of the prince in Cherson large agora is grounded. The date of the Vladimir’s baptism – at Easter or Pentecost 988 is established. The baptism of Kiev citizens between 20 July and 1 August 988 is substantiated. The delay in the establishment of the metropolis in Rus’ is associated with the church policy of Basil II and vacant Constantinople Patriarch’s cathedra.

Key words: Byzantium, Rus’, Cherson, Vladimir, Korsun Campaign, Basil II, the Byzantine-Rus’ Relations, the Baptism of Rus’, the Creation of the Metropolis.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в наукових фахових виданнях України та іноземних держав

 1. Роменский А. А. Еще раз о причинах Корсунского похода Владимира Святославича / А. А. Роменский // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 14. – С. 46–52.
 2. Роменский А. А. Русско-византийские отношения в 987–989 гг.: вариант реконструкции/ А. А. Роменский // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. – 2012. – № 1 (120). – Вып. 21. – С. 43–49.
 3. Роменский А. А. Таинство крещения в восприятии правителей раннего средневековья (от Константина Великого к Хлодвигу и Владимиру Святому) / А. А. Роменский // Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. – 2013. – Вып. 12. – С. 94-103.
 4. Роменский А. А. Тауматургия в «Повести о крещении Владимира» / А. А. Роменский // Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. – 2012. – Вып. 11. – С. 76–86.
 5. Роменський О. О. До питання про «Пам’ять і похвалу князеві Володимиру» Іакова Мніха / О. О. Роменський // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, 2012. – С. 39–50.
 6. Роменський О. О. «Злі та добрі жінки» Володимира Святого: до пояснення літописного сюжету про женолюбство Хрестителя Русі / О. О. Роменський // Київська старовина. – 2012. – Вип. 4. – С. 3–15.
 7. Роменський О. О. «Пам’ять і похвала князеві Володимиру» Іакова Мніха: питання походження та хронології / О. О. Роменський // Вісник Черкаського університету. – 2012. – Вип. № 22 (235). Серія «Історичні науки». – С. 126–133.
 8. Роменський О. О. Час та обставини виникнення Руської митрополії в контексті місіонерської діяльності візантійців у Східній Європі / О. О. Роменський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Історичні науки. – 2013. – Т. 23. На пошану проф. С. А. Копилова. – С. 199–212.
 9. Cорочан С. Б., Роменский А. А. Корсунский поход и Херсон XI в.: к завершению научного проекта / С. Б. Сорочан, А. А. Роменский // Византийский временник. – М., 2013. – Т. 72. – С. 322–332.

Статті у збірках наукових праць, матеріали і тези конференцій

 1. Роменский А. А. К вопросу о гипотетическом греческом источнике «Корсунской легенды» в Повести временных лет и Житиях князя Владимира / А. А. Роменский // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 61-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 25 квітня 2008 р.). – Харків: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – С. 244–245.
 2. Роменский А. А. К вопросу о хронологии Корсунского похода князя Владимира / А. А. Роменский // Классическая и византийская традиция. 2009. – Белгород: Издательство БелГу, 2009. – С. 181–183.
 3. Роменский А. А. Византийско-русские переговоры 987–988 гг.: попытка реконструкции / А. А. Роменский // Материалы Международного молодежного научного форума«ЛОМОНОСОВ-2010» / [отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев, А.В. Андриянов]. – М.: МАКС Пресс, 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2010/History/Роменский.pdf
 4. Роменский А. А. Лев Диакон о походе«тавроскифов» на Херсон (попытка нового прочтения) / А. А. Роменский // Кондаковские чтения– III. Человек и эпоха: античность – Византия – Древняя Русь. – Белгород: Издательство Белгородского государственного университета, 2010. – С. 245–250.
 5. Роменский А. А. «Память и похвала» Иакова Мниха: источники и время составления/ А. А. Роменский // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 23 квітня2010 р.). – Харків: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 299–300.
 6. Роменский А. А. Византийцы о крещении Владимира: загадка молчания / А. А. Роменский // Классическая и византийская традиция – 2011. Материалы V Международного научного семинара. – Белгород: Издательство БелГу, 2011. – С. 114–120.
 7. Роменский А. А. К дискуссии о месте крещения князя Владимира / А. А. Роменский // Материалы Международного молодежного научного форума«ЛОМОНОСОВ–2011» / [отв. ред. А. И. Андреев, А.В. Андриянов, Е. А. Антипов, М. В. Чистякова]. – М.: МАКС Пресс, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/structure_15_1256.htm
 8. Роменский А. А. «Крести же ся в Корсуни…» (летописная топография и археологические данные о месте крещения князя Владимира) / А. А. Роменский // Белгородский диалог– 2011. Проблемы российской и всеобщей истории: Сборник избранных научных трудов междунар. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов/ [редкол.: С. Н. Прокопенко (отв. ред.) и др.]. – Белгород: ГиК, 2011. – С. 86–90.
 9. Роменский А. А. Проложные жития князя Владимира: источники и структура / А. А. Роменский // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 64-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 22 квітня 2011 р.). – Харків: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 312–313.
 10. Роменский А. А. Русы у стен Корсуни / А. А. Роменский // Проблемы истории и культуры средневекового общества: Тезисы докладов ХХХ Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Курбатовские чтения». – Санкт-Петербург: КультИнформпресс, 2011. – С. 167–170.
 11. Роменський О. О. До питання про русько-візантійські відносини в 987–989 рр. / О. О. Роменський // Шості Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Зб. наук. праць/ [редкол.: В. Масненко, Ю. Присяжнюк, В. Гарнага та ін.]. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – С. 168–170.
 12. Роменський О. О. «Пам’ять і похвала князю Володимиру» як історичне джерело / О. О. Роменський // Дні науки історичного факультету–2011. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 20-річчю Незалежності України (28–29. 04. 2011). – К., 2011. – Вип. IV. – Частина 5. – С. 29–30.
 13. Роменский А. А. Первые контакты росов и херсонитов: к интерпретации сведений Житий Св . Стефана Сурожского и Георгия Амастридского / А. А. Роменский // Классическая и византийская традиция – 2012. Материалы VI Международной научной конференции. – Белгород: Издательство БелГу, 2012. – С. 110–113.
 14. Роменский А. А. Становление Русской Церкви в контексте русско-византийских отношений конца Х в. / А. А. Роменский// Проблемы истории и культуры средневекового общества. Тезисы докладов ХХХI Всероссийской конференции «Курбатовские чтения». – СПб.: КультИнформПресс, 2012. – С. 74–77.
 15. Роменский А. А. Крещение князя Владимира в трудах историков XVIII в. / А. А. Роменский // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 65-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 20 квітня 2012 р.) / [гол. ред. Д. В. Миколенко]. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 58–59.
 16. Роменський О. О. Візантія і Русь в українському вимірі / О. О. Роменський // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2012. – № 1006. Серія«Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 15. – С. 141–150.
 17. Роменский А. А. Оглашение князя Владимира: миф или реальность? / А. А. Роменский // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VIII Международной научной конференции. – Харьков: ООО«НТМТ», 2012. – С. 89.
 18. Роменський О. О. Анна Порфірогеніта: штрихи до портрета візантійської принцеси та руської княгині / О. О. Роменський // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Національний університет імені І. Огієнка, 2012. – Вип. 3. – С. 26–37.
 19. Роменский А. А. Апостасии 976-989 гг. в Византии и крещение Руси: к вопросу о хронологии и обстоятельствах оформления военно-политического союза росов и ромеев / А. А. Роменский // II Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Тезисы докладов и сообщений Международной научной конференции (Бахчисарай, 3–7 сентября 2013 г.). – Симферополь: Антиква, 2013. – С. 40–41.
 20. Роменский А. А. Варда Фока и Василий ІІ: к вопросу о борьбе за власть в Византии в 987–989 гг. / А. А. Роменский // Кондаковские чтения IV: Античность– Византия– Древняя Русь. – Белгород: Издательство БелГу, 2013. – С. 85–89.
 21. Роменский А. А. Иоанн Торник на службе василевса Василия II Болгаробойцы (по данным Жития Иоанна и Евфимия) / А. А. Роменский // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 66-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 26 квітня 2013 р.) / [гол. ред. Д. В. Миколенко]. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 88–89.
 22. Роменский А. А. Византийские инсигнии и царский титул князя Владимира: реальность или историографический миф? / А. А. Роменский // Византия и византийское наследие в России и в мире. Тезисы докладов ХХ Всероссийской научной сессии изантинистов. Москва, 3–6 июня2013 г. – М.: Издательство Московского университета, 2013. – С. 229–232.
 23. Роменський О. О. Хрещені роси очима візантійців / О. О. Роменський // Софія Київська. Візантія. Русь. Україна/ [відп. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик]; упоряд. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства НАНУ, 2013. – Вип. 3: Збірка наукових праць, присвячена150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908). – С. 509–522.
 24. Роменський О. О. Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської діяльності візантійців у Східній Європі / О. О. Роменський // Церква – наука – суспільство: питання заємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29–31 травня 2013 р.). – К.: Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 107–109.
 25. Роменский А. А. Византийские источники о Крещении Руси / А. А. Роменский // Віра і розум. Богословсько-філософський журнал. – 2013. – №7. – С. 75–82.
 26. Роменский А. А. «Когда пал Херсонес?» К вопросу о ключевом моменте в хронологии русско-византийских отношений конца Х в. / А. А. Роменский // Ῥωμαίος. Сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана. – Харьков: Майдан, 2013. – С. 310–328 (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. – Т. 2).
 27. Роменский А. А. Крещение «нового Константина» на западе и востоке Европы: король Хлодвиг – князь Владимир / А. А. Роменский // Древнее Причерноморье. – 2013. – Вып. 10. – С. 526–532.

Завантажити автореферат

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.