Пархоменко М. В. Повсякденне життя візантійського Херсонеса–Херсона (IV–X ст.) (23.03.2018)

 

Кафедра на facebook

23 березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 64.051.10 в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. V-58 відбудеться захист дисертації Пархоменко Марії Вікторівни «Повсякденне життя візантійського Херсонеса–Херсона (IV–X ст.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.02 – Всесвітня історія).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами), списком наукових праць авторки за темою дисертації, а також текстом автореферату.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

ПАРХОМЕНКО МАРІЯ ВІКТОРІВНА

УДК 94 (100) “097/099”: 327

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ
ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХЕРСОНЕСА–ХЕРСОНА (IVX ст.)

 07.00.02 – всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Харків – 2018

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор Сорочан Сергій Борисович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, старший науковий співробітник Буйських Алла Валеріївна, завідувач відділу античної археології Інституту археології НАН України;

кандидат історичних наук, Фомін Михайло Володимирович, Харківська державна академія культури,
старший викладач кафедри туристичного бізнесу.

Із дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4.

АНОТАЦІЯ

Пархоменко М.В. Повсякденне життя візантійського Херсонеса–Херсона (IVX ст.). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018.

У дисертації досліджується повсякденне життя мешканців візантійського Херсонеса–Херсона IV–X ст. відповідно до критеріїв якості міського життя у Візантії.

Оцінено благоустрій ранньосередньовічного Херсонеса–Херсона у контексті візантійських стандартів міського життя VI–X ст. і кліматичних змін доби раннього середньовіччя в регіоні Північного Причорномор’я. Уточнено причини зміни міської топографії та планування у IV–X ст., специфіку функціонування об’єктів міської інфраструктури. Здійснено комплексний огляд топографічних особливостей міста з точки зору житлової забудови. Переглянуто роль і місце варварського компонента в етнічному складі Херсонеса. Доведено панівне значення білкової їжі в раціоні херсонітів, а також брак рослинної. Здійснено спробу реконструкції одягу містян ранньосередньовічної доби.

Ключові слова: Херсонес-Херсон, Візантія, повсякденне життя, побут, міська культура, кліматичні зміни, житловий будинок, херсонеський театр, лазні, медицина, етнічний склад, раціон харчування, одяг херсонітів.

 

АННОТАЦИЯ

Пархоменко М. В. Повседневная жизнь византийского ХерсонесаХерсона (IVX вв.). Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков, 2018.

В диссертации исследуется повседневная жизнь жителей византийского Херсонеса-Херсона IV‑X вв. в контексте критериев качества городской жизни в Византии.

Оценено благоустройство раннесредневекового Херсонеса-Херсона согласно византийским стандартам повседневной городской жизни VI‑X вв. и климатическим изменениям эпохи раннего средневековья в регионе Северного Причерноморья. Уточнены причины изменения городской топографии и планировки, специфика функционирования объектов городской инфраструктуры, в частности, установлено время и причины прекращения функционирования античного театра, изменений конструкции терм, состояние медицинского обеспечения Херсонеса. Проведен комплексный обзор топографических особенностей города с точки зрения жилой застройки, доказано, что жилые дома существовали в раннесредневековую эпоху во всех районах городища, за исключением западного, где жизнедеятельность прерывается в VI в. на несколько столетий. Пересмотрена роль и место варварского компонента в этническом составе Херсонеса. Доказано господствующее значение белковой пищи в рационе херсонитов, а также недостаток растительной, что пагубно сказывалось на физическом состоянии горожан. Предпринята попытка реконструкции одежды горожан раннесредневековой эпохи.

В исследовании доказано, что повседневный быт раннесредневекового херсонита был относительно упорядоченным и обустроенным, ничем не уступал по уровню комфорта и благосостояния быту жителей других провинциальных византийских городов.

Ключевые слова: Херсонес-Херсон, Византия, повседневную жизнь, быт, городская культура, климатические изменения, жилой дом, херсонесский театр, бани, медицина, этнический состав, рацион питания, одежда херсонитов.

 

SUMMARY

Parkhomenko M.V. Daily life of Byzantine Cehrsonesos-Cherson (4th–10th centuries). Manusript.

The thesis for the Degree of Candidate of Historical Science, speciality 07.00.02 – World History. – Kharkiv National University named by V. Karazin, Kharkiv, 2018.

The thesis is on the subject of daily life of  Chersonesos-Cherson citizens in the byzantine period (4th–10th centuries) in the context of urban life quality in Byzantium.

The improvement of early-middle-ages Chersonesos-Cherson in the context of byzantine standards of urban life of the 6th–10th centuries and climatic zones of North Black Sea coastal region in the Early Middle Ages has been estimated.

Specified: the causes of urban topography and planning change in the 4th–10th centuries, the specifics of functioning of urban infrastructure objects, in particular: the time and causes of cessation of Chersonesos antique theatre, the causes of the thermal baths reconstruction, the state of health care in Chersonesus have been found out. The complex view of the city topography in regard to residential housing has been made; it has been proven that residential houses existed in every part of the archaeological site except for the western part where viability was interrupted in the 6th century. The existence and role of barbarian ethnic groups as a part of Chersones ethnic structure have been reconsidered; domination of high protein products and lack of plant-based foods have been proven as well as the fact that it caused harm to a physical condition of Cherson citizens. An effort to reconstruct the outfit of the local citizens in the Early Middle Ages has been implemented.

The fact that daily life of Cherson residents in the Early Middle Ages was quite regulated and comfortable with the same level of comfort and well-being as in the other provincial byzantine towns has been proven in the research.

Key words: Chersonesos-Cherson, Byzantium, daily life, urban culture, climatic changes, residential house, Chersonesus theatre, bathhouses, medical care, ethnic structure, diet, outfit of Cherson citizens.

Основні положення дисертації викладені в таких публікаціях:

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Пархоменко М. В. О структуре жилого дома Херсонеса-Херсона (IV–IX вв.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип.  Харків, 2008. С. 43–56.
 2. Пархоменко М. В., Домановський А. М. Українська візантиністика в Харківському університеті // Історичний журнал. К., 2008. № 2. С. 115–121.
 3. Пархоменко М. В. Стародавні пам’ятки житлових будинків на території сучасної України (на прикладі візантійського Херсона) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2011. № 939. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип.  С. 6–11.
 4. Пархоменко М. В. О медицине в византийском Херсонесе–Херсоне // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2011. № 982: Сер.:«Історія». Вип. 44. С. 40–
 5. Пархоменко М. В. Письма Папы МартинаІ как источник о рационе питания жителей византийского Херсона VII в. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2013. №  Сер. : Історія. Вип. 47. С. 69–81.
 6. Пархоменко М. В. Одяг городян ранньсередньовічного Херсонесу-Херсону в контексті візантійської традиції // Історія та географія. Збірник наукових праць. Харків, 2017. № 54. С. 32–54 (Index Copernicus).

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Parkhomenko M. To the issue of time and reasons of the theater of Chersonessus decadence // Res Historica. Czasopismo Instytutu historii UMCS. Nr. 43. Roc. 2017. Lublin, 2017. Р. 11–26. (Index Copernicus).
 2. Пархоменко М. В. «Варвари чи ромеї». До питання про роль варварського компоненту в етнічному складі населеня ранньовізантійського Херсонеса-Херсона // Дриновський збірник. Софія – Харків, 2017. Т. 10. С. 175–180.

Статті, що додатково висвітлюють зміст дисертації:

 1. Пархоменко М. Место чина христианского погребения в повседневной жизни раннесредневекового Херсонеса // Шевченківська весна. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої перемоги. Вип. 3. Ч. 1. Гуманітарні науки. К.,  С. 117–118.
 2. Пархоменко М. Погребальный обряд раннесредневекового Херсонеса // Иресиона. Античный мир и его наследие. Белгород, 2006. Вып. 3: Материалы III Междунар. науч. семинара к 130-летию Белгородского государственного университета и к 20-летию кафедры всеобщей истории БелГУ. С. 69–
 3. Пархоменко М. Жилой дом раннесредневекового Херсонеса // Середньовічні старожитності Центрально-Східной Європи: Тези доповідей V Міжнародної студентської наукової археологічної конференції (Чернігів, 14–16 квітня 2006 р.) / Інститут археології НАН України. Чернігів, 2006. С. 127–
 4. Пархоменко М. В. О влиянии христианства на повседневную жизнь Херсонеса V‑Xвв. // Место религии в истории общества. Материалы круглого стола молодых ученых (9 дек. 2004 г.). Харьков, 2006. C. 15–
 5. Пархоменко М. О неканонической деятельности христианской общины в византийском Херсонесе // Каразінські читання (історичні науки). Матеріали міжнародної конференції молодих вчених 29 квітня 2007 р. Харків, 2007. С. 215–
 6. Пархоменко М. О некононических жертвоприношениях раннесредневекового Херсонеса // Мир Византии : Материалы Международного науч. семинара (г. Белгород, 27–28 окт. 2006 г.). Белгород, 2007. С. 150–156.
 7. Пархоменко М. В. О медицинских инструментах в средневековом Херсоне // Классическая и византийская традиция, 2009: Материалы III Международного науч. cеминара / Белгород. гос. ун-т. Белгород, 2009. С. 163–167.
 8. Пархоменко М. В. Одежда жителей византийского Херсона // Кондаковские чтения, ІІІ : Человек и эпоха: античность – Византия – Древняя Русь : Материалы III Международной науч. конференции, г. Белгород, 8–9 окт. 2010 г. Белгород, 2010. С. 138–146.
 9. Пархоменко М. В. К вопросу о локализации больницы в византийском Херсоне // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VII Международной науч. конференции (Харьков, 28–29 октября 2010 г.). Харьков, 2010. С. 89–90.
 10. Пархоменко М. К вопросу о медицине в византийском Херсоне // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 р.). Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. С. 265–
 11. Пархоменко М. В. Медицина в византийском Херсоне // Медицина в художніх образах: статті / Донец. нац. мед. ун-т ім. Горького. Донецьк, 2011. Вип. 8–9. С. 257–268.
 12. ПархоменкоМ. В., Хричов С. О., Шуліченко А. Д. Візантія стає ближчою, або Що під мантією у «Василевса»? // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2012. №  Сер.: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип. 15. С. 151–154.
 13. Пархоменко М., Ткаченко О. Об’єднані Візантією в книгарні «Є» // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип. 15. С. 263–268.
 14. Пархоменко М. К вопросу о качестве жизни византийских горожан: постановка проблемы (на примере Херсонеса / Херсона) // Історичні регіони України: минуле та сучасність. Всеукраїнська наукова конференція. 28–29 листопада 2013 р. Харків, 2013. С. 58–
 15. Пархоменко М. В. Варвари чи ромеї ? До питання про етнічний склад населення кримського Херсонесу-Херсону за доби середньовічча // Крим в історії України. IIМіжнародна наукова конференція. 08 жовтня 2015 р. К., 2015. С. 23–
 16. Пархоменко М. В. Представление ромеев о расположении идеального дома в Византии // Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. Харьков, С. 135–139.
 17. Пархоменко М. В. Идеальная среда обитания по-византийски: стандарты городской экологии ромеев // «Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Гл.ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. Вып. 3. Харьков : Майдан,  С. 174–190.
 18. Пархоменко М. В. Ораннесредневековой жилой застройке в северо-восточном и северном районах Херсонеса-Херсона // Стародавнє Причорномор’я / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова та ін. Вип. 11: Матеріали ХІ Читаннь пам’яті проф. П. Й. Каришковського та міжнар. конф., Одеса, 11–13 берез. 2016 р. Одеса,  C. 420–426.
 19. Пархоменко М. В. К вопросу о структурных изменениях византийских терм на примере раннесредневекового Херсонеса-Херсона // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы X Междунар. науч. конф., посвященной 125-летию проф. К. Э. Гриневича (Харьков, 4–5 ноября 2016 г.). Харьков, 2016. С. 62–63.
 20. Parhomenko M. Barbarians or Romaoi?: Notes on the Ethnic Identity of the Inhabitans of Byzantine Chersonesus, 4–10 Centuries // Leeds International Medieval Congress. 03–06 July 2017. London, 2017. Р. 16–17.

Завантажити автореферат

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.