LAUREA IIII. Античний світ і Середні віки : Читання пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва. Харків: «Контраст», 2021. 168 с.

 

Кафедра на facebook

laurea_4

Професор В. І. Кадєєв (1927–2012) — визнаний дослідник історії та археології античних держав Північного Причорномор’я, авторитетний фахівець з історії Стародавньої Греції та Риму, який віддав понад півстоліття служіння Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна.

У збірнику представлені тези доповідей наукових Читань, присвячених пам’яті відомого вченого. Автори збірника розглядають широке коло актуальних проблем античної, візантійської та середньовічної історії, історіографії, а також історії науки. Велика увага приділяється вивченню різноманітних пам’яток стародавньої та середньовічної археології.

Для істориків, археологів, викладачів і студентів гуманітарних факультетів класичних університетів, всіх, хто цікавиться історією та археологією.

Завантажити (.pdf)

ЗМІСТ

АРХЕОЛОГIЯ ПIВНIЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я АНТИЧНОI ДОБИ

Величко Є. О. (Київ).
Металеві прикраси одягу в сарматських похованнях Північного Причорномор’я

Eugenia Velychko (Кyiv).
Metal Clothing Decorations from the Sarmatian Burials of the Northern Black Sea Coast…………………….6

Дьячков С. В. (Харьков).
Римский период в истории херсонесской «казармы»

Sergey Dyachkov (Kharkov).
The Roman Period  in the History of the Chersonesus “Barracks”…………………………… 11

Котенко В. В. (Київ).
Александрійський імпорт в Ольвії: атрибуція розписних ваз

Victoria Kotenko (Kyiv).
Alexandrian Imports in Olbia: Attribution of Painted Vases…………………………………… 17

Масюта Д. О. (Одеса).
Торговельні зв’язки Тіри в I ст. н. е. (за матеріалами амфорної тари)

Denis Masyuta (Odesa).
Trade Connections of Tyras in the 1st Century AD (on Materials of Transport Amphorae) …………………….21

Самойлова Т. Л. (Одесса).
Несколько замечаний о зерновом потенциале Тиры и ее округи в ранний период ее истории

Tatyana Samoylova (Odesa).
Several Comments on the Grain Potential of the Tyras and its Districts in the Early Period of its History…………………….27

Шевченко Т. М. (Київ).
Моделі жертовників з Ольвії

Tetiana Shevchenko (Кyiv).
Models of Altars from Olbia…………………….32

IСТОРIЯ АНТИЧНОI ЦИВIЛIЗАЦII

Айтов С. Ш. (Днепр).
Каузальность формирования древнегреческой цивилизации

Spartak Aytov (Dnipro).
Ancient Greece Civilization Forming Causality…………………….38

Баранов Д. А. (Воронеж).
От Сарпедона до Гарпагидов: имена и титулы ликийских правителей

Dmitriy Baranov (Voronezh).
From Sarpedon to Harpagids: the Names and Titles of the Lycian Kings…………………….42

Вахрамеєва Г. В. (Київ).
Трансформація боспорського культу Деметри в елліністичний період

Ganna Vakhrameieva (Kyiv).
The Transformation of the Bosporus Cult of Demeter in the Hellenistic Period…………………….46

Вус О. В. (Львов).
Константин I Великий или Констанций II? Идентификация личности «триумфатора» на Керченском миссории 1891 г.

Oleg Vus (Lviv).
Konstantin I Great or Constantia II? Identification of the Identity of the “Triumfators” at Kerch Missoria 1891…………………….51

Гуменний В. Л. (Львів).
Провінційна політика Флавіїв і військова організація східного прикордоння Риму у другій половині І ст. н. е.

Victor Humennyi (Lviv).
Flavian Provincial Policy and the Military Organization of Rome’s Eastern Frontier  in the Late 1st Century CE…………………….58

Денисова И. В., Синица М. М. (Белгород).
Трибон как одежда позднеантичного философа

Irina Denisova, Marina Sinitsa (Belgorod).
Tribon as the Cloak of the Late Antique Philosopher…………………….62

Зелинский А. Л. (Киев).
Статеры Агафокла Сиракузского, и «лояльность» Офеллы в Кирене

Andrew Zelinskyi (Кyiv).
The Staters of Agathocles of Syracuse and the “Loyalty” of Ophellas of Cyrene…………………….66

Литовченко Е. В. (Белгород).
Семейные отношения в поздней античности: Руриций Лиможский и его родственники

Elena Litovchenko (Belgorod).
Family Relationships in Late Antiquity: Ruricius of Limoges and His Relatives…………………….71

Манохин Я. В. (Воронеж).
«Интеллектуальный колониализм» на Кипре IV века

Yaroslav Manokhin (Voronezh).
“Intellectual Colonialism” in Fourth-Century Cyprus……………………. 76

Ручинська О. А. (Харків).
Образ античного міста та громадянська благочинність у Північному Причорномор’ї у I—III ст. н. е.

Oksana Ruchynska (Kharkiv).
The image of Ancient City and Civil Charity in the Northern Black Sea Region in the I—III Centuries AD…………………….80

Сергеев И. П. (Харьков).
К вопросу о терминологии текста breviarium totius imperii Октавиана Августа

Ivan Sergeev (Kharkov).
To the Issue of Terminology of the Text of Breviarium Totius Imperii of Octavian Augustus…………………….85

Токарев А. Н. (Харьков).
Pax Augusta

Andrey Tokarev (Kharkov).
Pax Augusta……………………. 88

Янко А. Л. (Полтава).
Етруски та походження римських Вакханалій

Andriy Yanko (Poltava).
Etruscans and the Origin of the Roman Bacchanalia……………………. 92

IСТОРIЯ СЕРЕДНIХ ВIКIВ ТА ВIЗАНТII

Болгов Н. Н. (Белгород).
Писидия как регион римско-ранневизантийской Малой Азии

Nikolay Bolgov (Belgorod).
Pisidia as a Region of Roman-Early Byzantine Asia Minor……………………. 98

Венгер А. Г. (Дніпро).
Інакодумство в провінційній медієвістиці: Василь Сиротенко (1915–2006)

Albert Venher (Dnipro).
Nonconformity in Provincial Medieval Studies: Vasyl Syrotenko (1915–2006) …………………….103

Домановський А. М. (Харків).
Монетна реформа франкського  короля Теудеберта І (534–547) у контексті франксько-візантійських відносин VI ст.

Andrii Domanovskyi (Kharkiv).
Monetary reform of the Frankish king Theudebert I (534–547) in the Context of Frankish-Byzantine Relations of the VI Century…………………….108

Кариков С. А. (Харьков).
Курфюршество Саксонское в системе регионального абсолютизма в немецких территориях второй половины XVI века

Sergey Karikov (Kharkov).
The Electorate of Saxony in the System of Regional Absolutism in the German Regions of the Second Half
of the 16th Century…………………….113

Лагодич В. Ю. (Львів).
Зовнішньополітичні відносини Аварського каганату та Королівства франків у VI—VII століттях

Volodymyr Lagodych (Lviv).
Foreign Policy Relations of the Avar Khaganate and the Kingdom of the Franks in the VI—VII Centuries…………………….117

Лиман С. И. (Харьков).
Разведка в Византийско-вандальской войне 533–534 годов

Sergey Lyman (Kharkov).
Reconnaissance in the Byzantine-Vandal War of 533–534…………………….123

Макаренко Е. В. (Львів).
Прецедент Вендського хрестового походу 1147 р. в історії Балтики

Eduard Makarenko (Lviv).
A Precedent of the Wendish Crusade of 1147 in History of the Baltic…………………….127

Могаричев Ю. М. (Симферополь), Ергина А. С. (Санкт-Петербург).

Пещерная церковь География (Евграфия) (Инкерман, Крым)

Yuri Mogarichev (Simferopol), Alyona Ergina (St. Petersburg).
The Cave Church Geography (Evgrafia) (Inkerman, Crimea) …………………….132

Охріменко О. С. (Київ).

Латинськомовні додаткові молитви (suffragia) з французького Часослову XIV ст.з колекції Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Oleksandr Okhrimenko (Kyiv).
Latin Additional Prayers (Suffragia) from the French 14-Century Book of Hours from the Collection of Vernadsky National Library of Ukraine…………………….137

Роменский А. А. (Севастополь).
Светская власть и церковная инвеститура на севере христианской ойкумены в середине XI в.: Русь, Норвегия, Англия

Alexandr Romensky (Sevastopol).
Secular Power and Church Investiture in the North of Christian Oecumene in the Middle of 11th Century: Rus’, Norway, England…………………….142

Сорочан С. Б., Сорочан Е. С. (Харьков).
Плетеные изделия как предмет византийского рынка (IV—IX вв.)

Sergey Sorochan, Katerina Sorochan (Kharkov).
Wicker Work as an Item of the Byzantine market (4th — 9th Centuries) …………………….146

Филиппенко Р. И. (Харьков).
Ф. И. Шмит и Харьковские высшие женские курсы

Rostislav Filippenko (Kharkiv).
F. I. Shmit and Kharkiv Higher Women’s Courses…………………….150

Ціватий В. Г. (Київ).
Комунікативні практики італійської дипломатії: інституціональний дискурс доби Ренесансу

Viacheslav Tsivatyi (Kyiv).
Communicative Practices of Italian Diplomacy: Institutional Discourse of the Renaissance…………………….153

Наші автори…………………….158

Список скорочень…………………….161

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.