Херсонес Таврический в середине I в. до н. э. – VI в н. э. / Коллектив авторов; худож. Оформл. В. Носаня. – Харьков: Майдан, 2004. – 732 с.

 

Кафедра на facebook

hersones

Пропонована увазі читачів книга є першим з кількох томів, присвячених історії та культурі Херсонеса Таврійського античної та середньовічної доби. Їхнє видання було задумане та здійснюється Інститутом археології НАН України та Національним заповідником «Херсонес Таврійський» із залученням спеціалістів Академій наук РАН, візах і музеях як України, та і Росії. Монографія складається з двох частин. У першій з них розглядаються історія Херсонесу, роль Римської імперії у житті населення Таврики, основні тенденції економічного розвитку, соціальний та етнічний склад населення, державний устрій, містобудування та архітектура, повсякденне життя та релігійні уявлення херсонеситів, культура та мистецтво в середині I ст. до н. е. – третій чверті III ст. н. е. Другу частину тому присвячено політичній та соціально-економічний історії Херсонесу у пізньоантичний період (кінець III – VI ст.). Особливу увагу тут приділено проблемі початку християнизації та утвердження християнства в цьому центрі.

Ця книга – своєрідний підсумок вивчення історії та культури Херсонеса, які продовжуються протягом понад 170 років. Видання гарно ілюстроване.

Для істориків, археологів, викладачів вузів та шкіл, а також усіх, хто цікавиться історією півдня сучасної України.

Содержание

Предисловие 3
Введение 5
Часть I. Херсонес Таврический в середине I в. до н. э. — третьей четверти III в. 29
Глава 1. Основные этапы исторического развития Херсонеса в середине I в. до н. э. — II в. 31
Глава 2. Херсонес и римское военное присутствие в Таврике во второй половине II — третьей четверти III вв. 73
Глава 3. Экономическое развитие, социальный и этнический составнаселения 183
Глава 4. Государственное устройство 257
Глава 5. Градостроительство и архитектура 275
Глава 6. Повседневная жизнь 302
Глава 7. Религиозное мировоззрение 333
Глава 8. Культурные традиции и новшества 431
Глава 9. Искусство Херсонеса первых веков новой эры 456
Часть II. Херсонес Таврический в конце III — VI вв. 495
Глава 1. Историческое развитие Херсонеса в конце III — начале V вв. 495
Глава 2. Политическая история, государственное и административное устройство Херсонеса в конце IV — VI вв. 520
Глава 3. Экономическая жизнь Херсонеса в конце III — VI вв. 546
Глава 4. Проникновение и утверждение христианства 556
Заключение 629
Список использованной литературы и архивных материалов 647
Список сокращений 724
Сведения об авторах 727


Владимиров Артем Олександрович, закінчив аспірантуру історичного факультету Національного університету ім. Тараса Шевченка. Спеціалізується в сфері вивчення державного устрою античних держав Північного Причорномор’я. Автор 5 наукових праць. Зараз перебуває на дипломатичній роботі в Греції, працює секретарем посольства України.

Зубар Віталій Михайлович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу античної археології Інституту археології НАН України, спеціаліст в галузі античної історії та археології античних держав Північного Причорномор’я. Автор та співавтор 15 монографій, науково-популярних книг, а також 200 наукових статей, співавтор підручника для загальноосвітніх шкіл України «Історія стародавнього світу» (1997 р.) та навчального посібника для вузів «Античний світ Північного Причорномор’я» (1999 р.). Поєднує наукову роботу з викладанням в університеті «Києво-Могилянська академія».

Журавльов Денис Валерійович, старший науковий співробітник відділу археології Державного історичного музею (м. Москва), хранитель античної колекції музею. Спеціаліст в галузі античної та пізньоскіфської археології. Автор монографиї та близько 100 статей.

Крижицький Сергій Дмитрович, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, доктор архітектури, професор, заступник директора Інституту археології НАН України з наукової роботи, спеціаліст в галузі античної архітектури, історії та археології античних міст Північного Причорномор’я. Автор і співавтор 22 монографій та близько 200  наукових статей.

Русяєва Анна Станіславівна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України, спеціаліст в галузі античної історії, археології, культури та релігії античних держав Північного Причорномор’я. Автор і співавтор 12 монографій та науково-популярних праць, а також понад 180 наукових статей.

Русяєва Марина Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музеєзнавства Київського національного університету культури та мистецтв. Співавтор 2 монографій та понад 50 наукових статей.

Скржинська Марина Володимирівна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу античної археології Інституту археології НАН України, спеціаліст в галузі джерелознавства та культури античних держав Північного Причорномор’я. Автор і співавтор 6 монографій, а також понад 100 наукових статей.

Сорочан Сергій Борисович, доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, академік Української академії історичних наук, спеціаліст в галузі античної історії Північного Причорномор’я та історії Візантії. Автор та співавтор 5 монографій, а також понад 100 наукових праць з питань організації візантійської торгівлі та історії пізньоантичного Херсонесу — середньовічного Херсону. Поєднує основну роботу з викладанням у Міжнародному Соломоновому університеті та Харківській Академії культури.

Храпунов Микита Ігоревич, аспірант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь). Спеціалізується в галузі вивчення історії Криму у пізньоантичний та ранньосередньовічний період. Автор і співавтор 7 наукових праць.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.