Грибанов Д. В. Поліс на ранньоспартокідівському Боспорі (438–303 рр. до н. е.): адміністративний та соціально-правовий устрій

 

Кафедра на facebook

29 березня 2013 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: м. Харків, майдан Свободи, аудиторія V–58 відбувся захист дисертації Грибанова Дениса Вікторовича «Поліс на ранньоспартокідівському Боспорі (438–303 рр. до н. е.): адміністративний та соціально-правовий устрій», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА

ГРИБАНОВ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ

УДК 94(477.7)«-043/-030»

ПОЛІС НА РАННЬОСПАРТОКІДІВСЬКОМУ БОСПОРІ
(438–303 pp. до н. е.):
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ УСТРІЙ

07.00.02 – всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Харків-2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник

кандидат історичних наук, доцент Ручинська Оксана Анатоліївна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Офіційні опоненти

доктор історичних наук, професор Молєв Євген Олександрович, Нижньогородський державний університет імені М. І. Лобачевського, професор кафедри археології, мистецтвознавства та музеології;

кандидат історичний наук, доцент Шепко Лариса Георгіївна, Донецький національний університет, доцент кафедри всесвітньої історії.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4.

АНОТАЦІЯ

Грибанов Д. В. Поліс на ранньоспартокідівському Боспорі (438303 pp. до н. е.): адміністративний та соціально-правовий устрій. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України. – Харків, 2012.

Дисертація присвячена дослідженню статусу полісу у складі Боспорської держави в період правління ранніх Спартокідів (438–303 pp. до н. е.). На підставі комплексного аналізу літературних, епіграфічних, нумізматичних і археологічних джерел розглянуто політичний статус боспорських полісів у структурі держави ранніх Спартокідів, досліджено адміністративний і соціально-правовий устрій громадських общин Боспору. Під час правління ранніх Спартокідів Боспор пройшов шлях від сіммахії полісів до повноцінної територіальної держави з елементами федеративного устрою. Полісним статусом у цей період володіли Пантікапей, Німфей, Феодосія, Фанагорія, Гермонасса і Горгіппія. Традиційні полісні інститути влади, такі як народні збори, магістратури і суд, були невід’ємним елементом державної системи Боспору в період правління ранніх Спартокідів. Аналіз соціальної структури полісних громад ранньоспартокідівського Боспору дозволив виділити та охарактеризувати три основних соціальних прошарки, які розрізнялися за своїм майновим станом: незаможні громадяни, середній прошарок і аристократія. З точки зору соціальної структури громадські общини Боспору були схожі з іншими грецькими полісами класичної епохи, а об’єднавчі процеси в державі ранніх Спартокідів тільки сприяли консервації традиційних соціальних порядків. Від інших мешканців Боспору громадян полісів відрізняв особливий правовий статус – у період правління ранніх Спартокідів вони зберігали деякі політичні, економічні та судові права, а також громадянські обов’язки.

Ключові слова: поліс, Боспор, Спартокіди, народні збори, магістратури, суд, громадянин, соціальна структура, правовий стан.

АННОТАЦИЯ

Грибанов Д. В. Полис на раннеспартокидовском Боспоре (438-303 гг. до н.э.): административное и социально-правовое устройство. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина МОНмолодежиспорта Украины. – Харьков, 2012.

Диссертация посвящена исследованию положения полиса в составе Боспорского государства в период правления ранних Спартокидов (438–303 гг. до н.э.). На основании комплексного анализа литературных, эпиграфических, нумизматических и археологических источников изучен политический статус боспорских полисов в структуре государства ранних Спартокидов, исследовано административное и социально-правовое устройство гражданских общин Боспора. Предложен новый подход к оценке государственного устройства раннеспартокидовского Боспора, который в IV в. до н.э. прошел путь от симмахии полисов до полноценного территориального государства с элементами федеративного устройства. При этом проанализированы особенности проксенической деятельности ранних Спартокидов, рассмотрены вопросы о соотношении общебоспорского и полисного гражданства, о специфике территориально-административного и политического устройства раннеспартокидовского Боспора. Определено, что полисным статусом в период правления ранних Спартокидов обладали Пантикапей, Нимфей, Феодосия, Фанагория, Гермонасса и Горгиппия. Особое положение в структуре раннеспартокидовского государства занимали Пантикапей и Фанагория, которые являлись «столицами» двух региональных округов в составе Боспора. Исследовано административное устройство гражданских общин Боспора в раннеспартокидовский период. Отмечено, что традиционные полисные институты власти, такие как народное собрание, магистратуры и суд, были неотъемлемым элементом государственной системы Боспора в период правления ранних Спартокидов. Анализ социальной структуры полисных общин раннеспартокидовского Боспора позволил выделить и охарактеризовать три основных социальных слоя, которые различались по своему имущественному положению и общественному статусу: бедные граждане, средний слой и аристократия. С точки зрения социальной структуры гражданские общины Боспора были Схожи с другими греческими полисами классической эпохи, а объединительные процессы в государстве ранних Спартокидов только способствовали консервации традиционных социальных порядков. Более значительным изменениям в раннеспартокидовский период подверглось правовое положение боспорских граждан, которые лишились части своих исконных политических и имущественных прав. Тем не менее, граждане боспорских полисов обладали более высоким правовым статусом, по сравнению с теми жителями Боспора, которые не Принадлежали к какой-либо гражданской общине.

Ключевые слова: полис, Боспор, Спартокиды, народное собрание, магистратуры, суд, гражданин, социальная структура, правовое положение.

ANNOTATION

Gribanov D. V. Polis in Early Spartocid Bosporus (438-303 ВС): Administrative, Social and Legal Organization. – Manuscript.

Thesis for the Candidate Degree of Historical Sciences by speciality 07.00.02 – World history. – V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine. – Kharkiv, 2012.

Thesis is devoted to the study of the political status, administrative, social and legal organization of the Bosporan poleis in the period of the early Spartocids’ rule (438–303 ВС). The political status of the Bosporan civil communities in the structure of the early Spartocid state has been studied on the basis of the complex analysis of the literary, epigraphic, numismatic and archaeological sources. Early Spartocid Bosporus had been transformed from the union of the poleis into the territorial state with the elements of the federal structure. Panticapaeum, Nimpheum, Theodosia, Thanagoria, Hermonassa and Gorgippia had the polis status in this period. The special position in the structure of the early Spartocid state was occupied by Panticapaeum and Thanagoria, which were the «capitals» of two regional districts of Bosporus. The traditional political institutes, such as the people meetings, the magistracies and the law courts, were important elements of the Bosporan state system. There were three basic social strata in the Bosporan civil communities, which differed by the property and public status: poor citizens, the middle class and aristocracy. The citizens of the Bosporan poleis possessed some civil rights and obligations in the period of the early Spartocids’ rule.

Key words: polis, Bosporus, Spartocids, people meetings, magistrates, legal court, citizen social structure, legal status.

Основні положення дисертації викладено у наступних публікаціях:

 1. Грибанов Д. В. Проблема географических границ Боспора в период правления Левкона I / Д. В. Грибанов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірка наукових праць / Гол. ред. С. І. Посохов. – Харків: ХНУ імені Н. Каразіна, 2007. – Вип. 10. – С. 24–30.
 2. Грибанов Д. В. К вопросу о боспорских агораномах / Д. В. Грибанов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірка наукових праць / Гол. ред. C. І. Посохов. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – Вип. 11. – С. 31–36.
 3. Грибанов Д. В. Правовое положение граждан боспорских полисов в эпоху правления Спартокидов / Д. В. Грибанов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірка наукових праць / Гол. ред. С. І. Посохов. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – Вип. 13. – С. 7–15.
 4. Грибанов Д. В. Полисные магистратуры на спартокидовском Боспоре / Д. В. Грибанов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / Відп. ред. С. І. Посохов. – 2010. – № 908: Сер. Історія. – Вип. 42. – С. 50–60.
 5. Грибанов Д. В. Боспорское судопроизводство в эпоху правления Спартокидов: по материалам эпиграфики / Д. В. Грибанов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / Відп. ред. С. І. Посохов. – 2011. – № 965: Сер. Історія. – Вип. 43. – С. 42–51.
 6. Грибанов Д. В. Колонизационная политика ранних Спартокидов / Д. В. Грибанов // Історичні і політологічні дослідження. Наук, журнал / Гол. ред. П. В. Добров. – 2012. – №1 (49). – С. 250–258.
 7. Грибанов Д. В. Пантикапейское народное собрание (по материалам боспорского рассказа Диодора Сицилийского) / Д. В. Грибанов // Классическая и византийская традиция. 2009. – Белгород: Изд-во БГУ, 2009. – С. 39–42.
 8. Грибанов Д. В. Боспорские агораномы (по материалам магистратских клейм) / Д. В. Грибанов // Вопросы эпиграфики / Отв. ред. А. Г. Авдеев. – Вып. 4. – М: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. – С. 190–214.
 9. Грибанов Д. В. К вопросу о социальном составе пантикапейского народного собрания 309 г. до н. э. / Д. В. Грибанов // Древнее Причерноморье / Глав. ред. И. В. Немченко. – Вып. IX. – Одесса: ФЛП «Фридман А. С», 2011. – С. 119–123.
 10. Грибанов Д. В. Полисное гражданство на Боспоре Киммерийском в спартокидовское и римское время / Д. В. Грибанов // Одіссос: Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2009. – С. 237–239.
 11. Грибанов Д. В. Проблема боспорских полисов в современной историографии / Д. В. Грибанов // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 24 квітня 2009 р.) / Гол. ред. В. О. Куліков. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 87–88.
 12. Грибанов Д. В. Греческое имя Эпикрат в ономастике боспорской аристократии / Д. В. Грибанов // Проблемы истории и археологии Украины: Материіїльї VII Международной научной конференции (Харьков, 28–29 октября 2010 г.). – Харьков: ООО «НТМТ», 2010. – С. 41–42.
 13. Грибанов Д. В. Сравнительная характеристика социально-правового статуса гражданина и подданного на спартокидовском Боспоре / Д. В. Грибанов // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 23 квітня 2010 р.) / Гол. ред. В. О. Куліков. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 90–91.
 14. Грибанов Д. В. К вопросу о социальном составе пантикапейского народного собрания 309 г. до н.э. / Д. В. Грибанов // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 64-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 22 квітня 2011 р.) / Гол. ред. Д. В. Миколенко. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 33–34.
 15. Грибанов Д. В. «Феномен» боспорских проксений: историография проблемы и перспективы ее разрешения / Д. В. Грибанов // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 65-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 20 квітня 2012 р.) / Гол. ред. Д. В. Миколенко. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 71–72.
 16. Грибанов Д. В. Боспорские проксений и проблема государственного устройства державы ранних Спартокидов / Д. В. Грибанов // Средиземноморский мир в античную и средневековую эпохи: кросс-культурные коммуникации в историческом пространстве и времени. XIII чтения памяти профессора Н. П. Соколова: Материалы Международной научной конференции (Н. Новгород, 25–27 сентября 2012 г.) / Под ред. А. В. Махлаюка. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2012. – С. 80–82.

Завантажити автореферат

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.