Фомін М. В. Поховальна традиція та обряд у візантійському Херсоні (IV–X ст.)

 

Кафедра на facebook

12 березня 2010 р. о 16-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою : 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, аудиторія V-58 відбувся захист дисертації Фоміна Михайла Володимировича “Поховальна традиція та обряд у візантійському Херсоні (IV – X ст.)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА

ФОМІН Михайло Володимирович

УДК 904:726 (477.7) «653»

ПОХОВАЛЬНА ТРАДИЦІЯ ТА ОБРЯД У ВІЗАНТИЙСЬКОМУ ХЕРСОНІ

Спеціальність – 07.00.02 – всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Харків – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор СОРОЧАН Сергій Борисович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор МОГАРІЧЕВ Юрій Миронович, професор Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти;

кандидат історичних наук ФАРБЕЙ Олександр Михайлович, директор музею «Судакська фортеця» Національного заповідника «Софія Київська»

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою : 61077, м. Харків, площа Свободи, 4.

АНОТАЦІЇ

Фомін М. В. Поховальна традиція та обряд у візантійському Херсоні (IV – X ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2009.

У роботі вперше було проведено комплексне дослідження історії формування й розвитку християнського похоронного обряду й традиції пізньоантичного – ранньовізантійського Херсонеса – Херсона. Для розкриття теми було здійснено систематизацію й аналіз відкритих на сьогодні пізньоантичних і ранньосередньовічних поховань за межами міста та на його території, використане широке коло джерел і спеціальної літератури. У дисертації наведено морфологію та типологію поховальних споруд Херсонеса – Херсона IV – X ст. На підставі аналізу трунних комплексів заміських та внутрішньоміських цвинтарів, археологічних знахідок, а також письмових джерел реконструюється ранньохристиянський поховальний обряд і пов’язані з ним традиції.

Ключові слова:  Візантія, Херсон, поховальні споруди, мартирій, меморій, кимітірій.

Фомин М. В. Погребальная традиция и обряд в византийском Херсоне (IV – X вв.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Харьков, 2009.

Диссертация является первым специальным комплексным исследованием раннесредневековых погребений византийского Херсона. В работе была рассмотрена история формирования и развития христианского погребального обряда и традиций с ним связанных в позднеантичном – ранневизантийском Херсонесе – Херсоне.

Для раскрытия темы была проведена систематизация и анализ открытых на данный момент позднеантичных и раннесредневековых захоронений в окрестностях города, рассмотрены культовые комплексы, содержащие погребения в черте города и его ближайших окрестностях, привлечен широкий круг источников и специальной литературы.

Все это позволило уточнить время начала распространения христианства в позднеантичном Херсонесе и соответственно, начало формирования христианского кладбища, которое относится к концу III –  IV вв.

Комплексный анализ археологических находок, нумизматического материала, системы росписи позволил уточнить время создания херсонесских расписных склепов и отнести их к концу IV – V вв.

Применение гео – информационных систем и космической съемки позволили уточнить план городища и загородного некрополя, вычислить возможную площадь средневековых кладбищ. Анализ топографии загородных христианских кладбищ позволил опровергнуть тезис о сокращение территории некрополя в раннем средневековье. Погребальные сооружения  продолжали сооружать аналогичные по своей конструкции позднеантичным, хоронили как в одиночных могилах так и в склепах, некоторые из которых использовались с первых веков н.э. до Х ст, и позже, и содержали сотни, а иногда и тысячи погребенных. Такая практика приводит к утрате надгробиями своего значения. Памятники, содержащие имена погребенных заменили поминальные списки, которые могли находиться при кладбищенских церквях и зачитываться во время поминальных служб.

Своеобразными центрами загородных кладбищ являлись крестообразный храм св. Созонта за западной оборонительной стеной, церковь «1902 г.» на Девичьей горе, крестообразная церковь Богородицы Влахернской в Карантинной балке.

Изменение отношения к смерти и погребению, связанные с распространением христианства привели к распространению традиции погребений в черте города. Первоначально, внутри стен хоронили особо почитаемых святых, а со временем и представителей духовенства. Постепенно традиция привилегированных ингумаций распространилась и на городскую знать а с Х в. стала общепринятой. При городских церквях начинают формироваться мартирии и мемории, кимитирии, предназначенные для таких погребений.

В работе раскрывается проблема гробничного назначения ряда помещений херсонских храмовых комплексов, а в случае Западной базилики вводятся соответствующие коррективы ее плана.

Анализ погребального инвентаря дал основания для формулирования критериев выделения могил представителей духовенства из общей массы погребений, а также районов, где такие погребения совершались.

В работе приводиться морфология и типология погребальных сооружений Херсонеса – Херсона IV – X вв., проводиться статистический анализ как самих типов погребальных сооружений, так и наиболее распространенных типов погребального инвентаря.

На основании анализа гробничных комплексов загородных и внутригородских кладбищ, археологических находок, а также письменных источников и аналогий с другими городами Империи реконструируется раннехристианский погребальный обряд и связанные с ним традиции.

В целом, данное исследование может служить своеобразным справочником по позднеантичным – раннесредневековым погребальным комплексам Херсонеса – Херсона.

Ключевые слова: Византия, Херсон, погребальные сооружения, мартирий, меморий, кимитирий.

Fomin M.V. Funeral tradition and ceremony in Byzantine Cherson (IV – X c). – Manuscript.

Thesis to obtaining a scientific degree a Candidate of Historical Sciences. Specialty 07.00.02 – World history. – V.N.Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2009.

For the first time in the work were conducted a complex research a history of forming and development of Christian funeral ceremony and tradition of lateantique – earlybyzantine Chersonesos – Cherson. There were carrying a systematization and an analysis of the discovered at this time lateantique and earlymiddleages burial places in the environs of the city and on its territory were used a wide area of sources and special literature for developing of the theme.

This work gives an a morphology and a typology of the burial places of Chersonesos – Cherson IV-X cen. On the base of analysis of tomb complexes country and city cemeteries, archeological finds and written sources were reconstructed earlychristian funeral ceremony and the traditions which were connected with it.

Key words: Byzantine Empire, Kherson, burial construction, martyriym, memoriym, kimetery.

СПИСОК ПРАЦЬ, НАДРУКОВАНИХ АВТОРОМ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у фахових виданнях:

1. Фомин М. В. О мартирии при Западной базилике Херсонеса / М. В. Фомин // Боспорские исследования. – Вып. 10. – Симферополь, 2006. – С. 132 – 152.

2. Фомин М. В. О погребениях при крестообразном мартирии Западной базилики Херсонеса / М. В. Фомин // Вісник ХНУ. – 2006. – № 728. – Історія.  – Вип. 38. – С. 144 – 153.

3. Фомин М. В. О внутригородских кладбищах византийского Херсона / М. В. Фомин // Вісник ХНУ.– 2008. – № 816. – Історія. – Вип. 40. – С. 95 – 104.

4. Фомин М. В. О кладбищенских регионах и церквах византийского Херсона / М. В. Фомин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – История. Политология. Экономика. Информатика. – 2009. – № 7 (62). – Вып. 10. – С. 38 – 45.

Статті у наукових збірниках:

5. Фомин М. В. Раннехристианское погребение в византийском Херсоне / М. В. Фомин // Проблеми дослідження пам’яток археології східної України. – Луганськ, 2005. – С. 41 – 42.

6. Фомин М. В. О крестообразных мемориях Византийского Херсона / М. В. Фомин // VII Боспорские чтения. – Керчь, 2006. – С. 317 – 320.

7. Фомин М. В. О периодизации христианизации Херсонеса – Херсона / М. В. Фомин // Иресиона. Античный мир и его наследие. – Белгород, 2006. – С. 83 – 89.

8. Фомин М. В. О раннехристианской погребально традиции. Попытки реконструкции / М. В. Фомин // Проблемы теологии. – Вып. 3. – Екатеринбург, 2006. – С. 155 – 159.

9. Фомин М. В. О «крытых кладбищах» византийского Херсона / М. В. Фомин // Кондаковские чтения – II. Проблемы культурно-исторических эпох. – Белгород, 2008. – С. 270 – 278.

10. Фомин М. В. О городских кладбищах византийского Херсона / М. В. Фомин // Дриновський збірник. Т. 3. – Харків – Софія: Академічне видавництво ім. проф. Марина Дринова, 2009. – С. 357 – 364.

Матеріали конференцій та тези доповідей:

11. Фомин М. В. О раннехристианском некрополе и монастыре Богородицы Влахернской в окрестностях Херсонеса / М. В. Фомин // Проблемы истории археологии Украины. Материалы V международной конференции, посвященной 350-летию г. Харькова и 200-летию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (4-6 ноября 2004 г.). – Харьков, 2004. – С. 74-75.

12. Фомин М. В. О катакомбе – мартирии херсонесского храма Богородицы Влахернской / М. В. Фомин // Культ Святых мест в древних и современных религиях. Тезисы докладов и сообщений. (VII Международная Крымская конференция по религиоведению). – Севастополь, 2005. – С. 55.

13. Фомин М. В. О погребениях при Западной базилике Херсонеса / М. В. Фомин // Иосафовские чтения. Материалы III Международной научно-практической конференции. – Белгород, 2006. – С. 251 – 256.

14. Фомин М. В. О почитании святых в Херсонесе – Херсоне по материалам некрополя / М. В. Фомин // Мир Византии: материалы международного научного семинара. – Белгород: БелГУ, 2007. – С. 161-165.

15. Фомин М. В. О топографии христианского некрополя в Херсонесе / М. В. Фомин // Небесные патроны и земные служители культа. IX Международная Крымская конференция по религиоведению. (Севастополь 15 – 19 мая 2007 г.). Тезисы докладов и сообщений. – Севастополь, 2007. – С. 52-53.

16. Фомин М. В. О происхождении Афонского погребального обряда / М. В. Фомин // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VI Международной научной конференции посвященной 150-летию со дня рождения академика В.П. Бузескула. – Харьков, 2008. – С. 90.

17. Фомин М. В. О раннехристианских надгробиях и эпитафиях в Херсонесе – Херсоне / М. В. Фомин // Классическая и византийская традиция. III международный научный семинар. – Белгород: БелГУ, 2009. – С. 156 – 161.

Завантажити автореферат

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.