Бардола К. Ю. Система оподаткування Візантії IV–IX ст.

 

Кафедра на facebook

18 грудня 2003 р. о 16 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету  ім. В. Н. Каразіна, (адреса: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, аудиторія IV–65) відбувся захист дисертації Бардоли Костянтина Юрійовича «Система оподаткування Візантії IV–IX ст.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Бардола Костянтин Юрійович

УДК 94(100)  “05/08”

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ У ВІЗАНТІЇ В IV– IX ст.

Спеціальність  07.00.02  –  всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Харків –  2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Сорочан Сергій Борисович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор Бородін Олег Робертович, перший заступник головного редактора журналу „Библиотека”, м. Москвака;

кандидат історичних наук, доцент Лиман Сергій Іванович, кафедра історії України та музеєзнавства Харківської державної академії культури.

Провідна установа – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків.

З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (61077, м. Харків, площа Свободи, 4).

АНОТАЦІЯ

Бардола К.Ю. Система оподаткування Візантії IV–IX ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 –  всесвітня історія. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, 2002.

В дисертації на базі широкого кола джерел та літератури проаналізовано систему оподаткування у Візантії в IV–IX ст. Вперше досліджено генезу прямого та непрямого оподаткування та разглянуто розвиток податкової адміністрації на протязі IV–IX ст. В роботі відзначається, що вже в IV ст. у Візантійській імперії існувала система податкових інститутів, які розвивались відповідно з єдиними принципами і тенденціями державного життя.

Доведено, що після реформ імператора Юстиніана I в процесі подальшої трансформації податкова система стала у VII–VIII ст. одним з провідних інструментів вирішення загальних соціально-економічних проблем візантійської держави.Відзначено, що одним з наслідків використання візантійськими імператорами нових принципів оподаткування стали зміни в характері внутрішньої та зовнішньої торговлі Візантії у VII–IX ст. Доведено, що торгівельна діяльність у цей час здійснювалась під суворим наглядом держави.

На основі свідоцтв джерел в дисертації висувається припущення, що зміни податкової системі і, як наслідок, лібералізація торгівельної діяльності відбувається в Імперії в кінці VIII– на початку IX ст.

Взагалі візантійська система оподаткування пройшла досить складний шлях розвитку і змін, вирішуючи завдання фінансового забезпечення держави і регулювання соціально-економичних процесів. Слід зазначити, що на протязі всього періоду, що досліджується, інститут оподаткування був єдиною, успішно функціонуючою системою податків і податкових практик, за допомогою яких візантійський уряд реалізовував власну політику, спираючись на  ефективні дії  чиновницького апарату.

Ключові слова: Візантія, економіка, податки, податкова політика, мита, чиновницький апарат.

АННОТАЦИЯ

Бардола К. Ю. Система налогообложения Византии IV – IX вв. –  Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. – Всеобщая история. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, 2003.

В диссертации на основе широкого комплекса источников и литературы анализируется система налогообложения Византии IV – IX вв. Впервые подробно проанализирован генезис прямого и косвенного налогообложения и рассмотрено развитие налоговой администрации на протяжении IV– IX вв. В работе отмечается, что уже в IVв. в Византийской империи существовала система налоговых институтов, которые развивались взаимосвязано и в соответствии с едиными принципами и тенденциями государственного развития. Принципы прямого налогообложения jugatio-capitatio введенные при императоре Диоклетиане, были дополнены в дальнейшем целым рядом косвенных налогов и практик, которые в совокупности представляли гибкую и хорошо сбалансированную налоговую систему. При помощи этой системы византийское правительство успешно, систематично и в соответствии с законом осуществляло пополнение бюджета, а также снабжение армии и чиновничьего аппарата вплоть до середины VI в.

Доказано, что после реформ императора Юстиниана и дальнейшей трансформации вVII – VIII вв., византийская налоговая система стала одним из основных инструментов решения социально-экономических проблем византийского государства. При помощи системы государственных монополий, налоговых практик синоны и эпиболы и унификации налоговых принципов византийским императорам удалось остановить рост цен, отток налогоплательщиков из провинций в крупные города и под протекторат крупных землевладельцев,  снять социальное напряжение городского плебса.

Отмечено также, что одним из результатов применения византийскими императорами новых налоговых принципов, стали изменения в характере внешней и внутренней торговли Византии VII – IX вв. Доказано, что торговая деятельность в Византии в этот период осуществлялась под строгим контролем государства.
На основании источников в диссертации сделано предположение о том, что изменения в налоговой системе и, как следствие, либерализация торговой деятельности в Византийской империи, произошли в конце VIII –  начале IX вв. Эти изменения заключались в постепенном отказе от системы jugatio-capitatio и переходе к твердым налоговым ставкам, а также  в увеличении значения косвенного налогообложения.

В целом, византийская налоговая система в IV – IX вв. не раз подвергалась различным  реформам, но на протяжении этого периода представляла собой единую, успешно взаимодействующую  систему налогов и налоговых практик, при помощи которых византийское правительство осуществляло свою налоговую политику, основываясь на действиях эффективного чиновничьего аппарата.

Ключевые слова: Византия, экономика, налоги, чиновничий аппарат.

Annotation

Bardola K.Yu. Byzantine Tax System in IV – IX Centuries. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of candidate of Historical Sciences, speciality 07.00.02. – Universal history. Kharkiv V. N. Karazin National University. Kharkiv, 2003.

On the basis of a wide variety of sources the author is analyzes the system of the taxation in Byzantium in IV – IX centuries. For the first time the genesis of direct and indirect taxation is analyzed in detail during IV –  IX centuries. The author notes that already in IV century in Byzantine the system of the taxation is existed. This system developed according the general principles of the state development.

With the help of this system Byzantine government successfully, systematically and in accordance with the law realized renewing the budget up to VI century. The dissertation proves that after reforms of the emperor Justinian I and the further transformation in VII – VIII centuries Byzantine tax system became one of the main instrument of the decision general social-economic problems in Byzantine state.

The author also notes that one of the results of the using new tax principles became the changes of external and domestic trade of Byzantium of VII – IX centuries.

As a whole, Byzantine tax system in IV – IX centuries passed the long way of the development. However the author notes that during this whole period the institute of Byzantine taxation was the united, successfully interacting system of the taxes and tax methods, with the help of which Byzantine government realized the tax policy.

Key words: Byzantium, economic, taxes, tax police, customs duties, officials.

Праці, опубліковані за темою дисертації:

1. Бардола К. Ю. К анализу сфрагистических источников о функциях коммеркиариев в Византии VI – IX вв. // Вісник Харківського державного університету. –  1998. –  № 413: Історія. Вип. 30. –  С. 69–77.

2. Бардола К.Ю. О налоговой политике арабов в VII – VIII вв. в завоеванных византийских провинциях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2001.  –  № 526: Історія. Вип. 33.  –  С. 45–52.

3. Бардола К. Ю. Налоговая политика императора Юстиниана I  // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2002. –  № 566: Історія. Вип. 34.  –  С. 34–45.

4. Бардола К. Ю. О византийской экономической политике и экспансии   арабов в VII в. // Східний світ. – 2002. – № 1. – С. 144–150.

5. Бардола К. Ю.   О ставках таможенных пошлин в ранней Византии IV– IX вв. Октава и деката // Византия и народы Северного Причерноморья и Средиземноморья в раннее средневековье (IV – IX). Материалы и тезисы международной научной конференции. 21–23 сентября 1994 г. – Симферополь, 1994. – С. 6–8.

6. Бардола К. Ю. Принцип взаимности в истории арабо-византийских отношений в VII – IX // На честь заслуженого діяча науки України А. П. Ковалівського. 1895 – 1969 рр. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження. –  Харків, 1995. – С. 55–57.

7. Бардола К. Ю.  Роль императора Юстиниана I в истории Византийской империи: проблема последнего римского императора // Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины. Международная научная конференция. Тезисы докладов 1 – 3 марта 1995 –  Харьков, 1995. – С. 97–99.

8. Бардола К. Ю. Политика протекционизма византийского государства в IV – VI вв. // Проблеми історії та археології України. Тези доповідей наукової конференції 21–23 жовтня 1999 р. – Харків, 1999. – С. 63–64.

9.    Бардола К. Ю. Финансовая администрация Византии VII– IX вв. // Середньовічна Європа: погляд з кінця XX ст.: Матеріали Міжнародної наукової конференції / Чернівецький державний університет  ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. –  С. 89 – 91.

10. Бардола К. Ю. Об этапах налоговой политики арабов в VII– VIII вв. //  Проблеми історії та археології України. Тези доповідей наукової конференції 16 – 18 травня 2001 р. –  Харків, 2001.– С. 85–86.

11.    Бардола К. Ю. Некоторые аспекты таможенной политики ранней Византии ( IV – VI вв.) //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків, 2001. – С. 32–37.

Завантажити автореферат